Podpora zdravia a pohody študentov prostredníctvom inkluzívnej edukácie na terciárnom stupni

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Názov projektu (slovenský): Podpora zdravia a pohody študentov prostredníctvom inkluzívnej edukácie na terciárnom stupni

Názov projektu (anglický): Promoting Health and Well Being through inclusive education in Higher Education

Začiatok riešenia projektu: 2022

Koniec riešenia projektu: 2024

Stav projektu: Financovaný/riešený

Číslo projektu: 004UCM-4/2022

Vedúci projektu: doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Pracovisko: Filozofická fakulta

Anotácia projektu v slovenskom jazyku

Zámerom projektu je získať nové poznatky o kvalite života súvisiace so zdravím (HRQOL- Health related quality of life) a pohody ("well-being") študentov, vrátane študentov so špecifickými potrebami v terciárnom vzdelávaní, najmä s ohľadom na inkluzívnu edukáciu a interakčný prístup vysokoškolských učiteľov.

Inkluzívna univerzita (=univerzita uplatňujúca inkluzívny prístup) by mala fungovať ako prístupná, otvorená a dostupná inštitúcia s kooperujúcimi učiteľmi, ktorí zdieľajú spoločnú víziu. Jedným z dôvodov, prečo by univerzity mali smerovať k inkluzívnemu vzdelávaniu je skutočnosť, že kvalitu života študentov so znevýhodnením výrazne ovplyvňuje aj kvalita ich edukačného prostredia (fyzikálneho aj psychosociálneho). Personálne zdroje, úroveň pripravenosti a pedagogická erudovanosť vysokoškolských učiteľov sú kľúčovými faktormi úspešnej inkluzívnej edukácie na terciárnom stupni. Pripravenosť vysokoškolských učiteľov na vzdelávanie diverzifikovaných skupín študentov a ich inkluzívny prístup patria medzi najdôležitejšie požiadavky. Rozhodujúce sú najmä interpersonálne zručnosti, empatia a flexibilita, ale na druhej strane aj úroveň pedagogických kompetencií.

V kontexte zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania je na vysokých školách v SR všeobecne kreovaná vízia vytvárania podmienok a možností inkluzívneho vzdelávania a súčasne v ňom obsiahnutá potreba psychologického, pedagogického a sociálneho poradenstva pre vysokoškolákov a zároveň potreba vytvorenia poradenstva, ktoré bude mať za úlohu poskytovať poradenské služby so zameraním na rôzne oblasti vysokoškolského štúdia a v konečnom dôsledku na zlepšenie uplatnenia sa na trhu práce.

Predmetom riešenia projektu je študentské hodnotenie subjektívneho prežívania a kvality života súvisiacom so zdravím v kontexte terciárneho vzdelávania s cieľom skvalitnenia vysokoškolského vzdelávania pre študentov a podpory ich pohody, k čomu bude slúžiť aj tvorba metodických podkladov pre rozvoj podpory pre vysokoškolských študentov s primárnym akcentom na študentov so špecifickými potrebami. K uvedenému je nevyhnutné zabezpečiť okrem inkluzívneho prístupu učiteľov na vysokej škole súčasne aj možnosti "open source" (otvorené zdroje) metodických opôr pre prácu vysokoškolských učiteľov.

V projekte bude realizovaný aplikovaný výskum, zameraný predovšetkým na kvalitu života súvisiacu so zdravím študentov, ich spokojnosť so životom a pohodu v kontexte terciárneho vzdelávania. 

Výsledky projektu prinesú nové prístupy a inovatívne poznatky z oblasti vysokoškolskej pedagogiky a budú postupne implementované do teórie a praxe vzdelávania študentov so špecifickými potrebami za účelom skvalitnenia vzdelávacieho prostredia, pripravenosti absolventov so špecifickými potrebami na pracovný trh, prepojenia teórie a praxe, pripravenosti vysokoškolských pedagógov na prácu so študentmi so znevýhodnením či špecifickou potrebou, a v neposlednom rade, za účelom zvýšenia kvality života súvisiaceho so zdravím študentov so špecifickými potrebami na vysokej škole.

 

Anotácia projektu v anglickom jazyku

The aim of the project is to gain new knowledge about the  Health related quality of life (HRQOL) and on well-being of students, including students with special needs in tertiary education, especially with regard to inclusive education and interactive approach of university teachers.

An inclusive university (= a university applying an inclusive approach) should function as an open and accessible institution with cooperating teachers who share a common vision. One of the reasons why universities should move towards inclusive education is the fact that the quality of life of students with disabilities is significantly affected by the quality of their educational environment (physical and psychosocial). Personnel resources, the level of readiness and pedagogical erudition of university teachers are key factors in successful inclusive tertiary education. The readiness of higher education teachers to educate diverse groups of students and their inclusive approach are among the most important requirements. Interpersonal skills, empathy and flexibility are crucial, as well as the level of pedagogical competencies.

In the context of improving the quality of higher education, universities in Slovakia have a generally created vision of developing conditions and opportunities for inclusive education and also to implement the psychological, pedagogical and social counseling for university students. Counseling in higher education should focus on different areas of higher education and, ultimately, on improving the further employment. The subject of the project is a student evaluation of subjective experience and HRQOL in the context of tertiary education in order to improve higher education quality  and to support students well-being. In order to achieve this goals will serve methodological materials for developing the support for university students with a primary emphasis on students with specific needs. In addition to the above mentioned, it is necessary to ensure, in addition to the inclusive approach of university teachers, also the possibilities of "open source" methodological supports for the work of university teachers. The project will implement applied research, focusing primarily on the HRQOL, their satisfaction with life and well-being in the context of tertiary education. The results of the project will bring new approaches and innovative knowledge in the field of higher education and will be gradually implemented in the theory and practice of educating students with special needs to improve the educational environment. The project will lead to improve the readiness of graduates with specific needs for the labor market, enrich the theory and practice of education, improve the readiness of university teachers for their work with students with disabilities or special needs, and last but not least, it aims to increase the HRQOL of students with special needs in higher education.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2024 8 796,00 0,00

Filter

Filter