Celoslovenský online riešiteľský seminár a vzdelávacie sústredenia pre mladých chemikov

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Názov projektu (slovenský): Celoslovenský online riešiteľský seminár a vzdelávacie sústredenia pre mladých chemikov

Názov projektu (anglický): Slovakia wide online seminar and educational meetings for young chemists

Začiatok riešenia projektu: 2019

Koniec riešenia projektu: 2021

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 028UMB-4/2019

Vedúci projektu: doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pracovisko: Fakulta prírodných vied

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 15 581,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
AFD Šuránek, Matej (60%); Melichová, Zuzana (40%): Modelovanie a interpretácia adsorpčných izoteriem pre proces adsorpcie Cu2+ a Pb2+ iónov na pyrolýzne biouhlie. 2021 Bratislava : ISBN 978-80-223-5132-4
AFD Živická, Viktória (100%); Budzák, Šimon (%): Použitie infračervenej mikroskopie pri vyšetrovaní autonehôd. 2021 Banská Bystrica : ISBN 978-80-558-1712-5
AFD Vincúrová, Veronika (100%); Budzák, Šimon (%): Degradácia trichologických stôp bežne dostupnými detergentmi. 2021 Banská Bystrica : ISBN 978-80-558-1712-5
AFH Melichová, Zuzana (40%); Majerčáková, Ivana (40%); Kobza, Jozef (20%): Skúmanie povýbuchových splodín pyrotechnických výrobkov v pôde. Bratislava : ISSN 1336-7242
AFD Gombala, Adam (10%); Valachovič, Tomáš (5%); Iliaš, Miroslav (85%): Výpočty NMR posunov nervovo-paralytickej látky VX. 2021 Banská Bystrica : ISBN 978-80-558-1712-5
AFD Valachovič, Tomáš (10%); Gombala, Adam (5%); Iliaš, Miroslav (85%): Výpočty NMR posunov bojovej otravnej látky yperit. 2021 Banská Bystrica : ISBN 978-80-558-1712-5
AFD Majer, Armand (60%); Iliaš, Miroslav (40%): Využitie otázok typu STACK pre chemické výpočty v Moodle testoch. 2021 Banská Bystrica : ISBN 978-80-558-1712-5
GHG Nociarová, Jela (30%); Budzák, Šimon (20%); Iliaš, Miroslav (20%); Melichová, Zuzana (20%); Zapletal, Jiří (10%); Skoršepa, Marek (%); Kupcová, Elena (%): OKTeT: Zadania a riešenia súťažných úloh.
AFD Masnicová, Kristína (30%); Pretzová, Vladimíra (30%); Iliaš, Miroslav (40%): Moodle online testy zo stredoškolskej chémie. 2020 Nitra : ISBN 978-80-557-1733-3
AFD Živická, Viktória (100%); Budzák, Šimon (%): Príprava nitrocelulózy z lacných vstupných materiálov. 2020 Nitra : ISBN 978-80-557-1733-3
GHG Budzák, Šimon (15%); Iliaš, Miroslav (15%); Nociarová, Jela (55%); Skoršepa, Marek (15%); Melichová, Zuzana (%); Kmeťová, Jarmila (%): OKTeT: Autorské riešenia súťažných úloh spolu s ich zadaniami.
AFD Mačušová, Ema (80%); Iliaš, Miroslav (20%): Výpočty NMR konštánt bojovej otravnej látky sarínu. 2020 Nitra : ISBN 978-80-557-1733-3
AFD Šuránek, Matej (50%); Melichová, Zuzana (50%): Štúdium adsorpcie niklu na vybrané prírodné sorbenty. 2020 Nitra : ISBN 978-80-557-1733-3
AFD Valo, Martin (50%); Iliaš, Miroslav (50%): Využitie Moodle e-learningu pre zvýšenie záujmu o štúdium chémie. 2019 Banská Bystrica : ISBN 978-80-558-1433-9
AFD Budzák, Šimon (%); Živická, Viktória (100%): Databáza vlákien pre forenznú analýzu. 2019 Banská Bystrica : ISBN 978-80-558-1433-9
AFD Čierny, Michal (50%); Iliaš, Miroslav (50%): 3D počítačové modelovanie miesta činu. 2019 Banská Bystrica : ISBN 978-80-558-1433-9
AFD Pinkeová, Andrea (50%); Melichová, Zuzana (50%): Znižovanie koncentrácie arzénu v pitnej vode v oblasti Pohronského Bukovca. 2019 Banská Bystrica : ISBN 978-80-558-1433-9

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
e-learning Pracovný Moodle kurz pre Homo Chemicus/OKTeT. https://lms-ext.umb.sk/ course/view.php?id=72
e-learning Pracovný Moodle kurz pre OKTesty. https://lms-ext.umb.sk/ course/view.php?id=80
webová stránka Facebooková stránka klubu Homo Chemicus. https://www.facebook.com/groups/HChemicus
e-learning Pracovný Moodle kurz pre MTesty. https://lms-ext.umb.sk/course/view.php?id=133

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Záverečná správa projektu ešte nebola hodnotená príslušnou komisiou KEGA, keďže ide o riešený projekt, ktorého ukončenie je plánované v roku 2021.

Filter

Filter