Didaktika terciárneho jazyka v kontexte viacjazyčnosti s uplatnením nových technológií a stratégií s facilitačným potenciálom v procese učenia sa druhého cudzieho jazyka po angličtine

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo výučbe

Názov projektu (slovenský): Didaktika terciárneho jazyka v kontexte viacjazyčnosti s uplatnením nových technológií a stratégií s facilitačným potenciálom v procese učenia sa druhého cudzieho jazyka po angličtine

Názov projektu (anglický): Tertiary Language Methodology in the Context of Plurilingualism Using New Technologies and Strategies of Facilitating Potential in the Process of Second Foreign Language Learning after English

Začiatok riešenia projektu: 2019

Koniec riešenia projektu: 2021

Stav projektu: Financovaný/Riešený

Číslo projektu: 004TU Z-4/2019

Vedúci projektu: Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták

Vysoká škola: Technická univerzita vo Zvolene

Anotácia projektu v slovenskom jazyku

Projekt Didaktika terciárneho jazyka v kontexte viacjazyčnosti s uplatnením nových technológií a stratégií s facilitačným potenciálom v procese učenia sa druhého cudzieho jazyka (L3) po angličtine (L2) sa zameriava na definovanie základných východísk a  princípov didaktiky terciárneho jazyka (L3 až Ln) cez aplikačný priestor kognitívnej a kontrastívnej lingvistiky v kontexte jazykovej typológie a interkomprehenzie, neurobiologických zákonitostí učenia sa s dôrazom na aspekt motivácie a afektívnej angažovanosti učiaceho sa a na pozadí inkluzívnej koncepcie jazykových a vzdelávacích politík Slovenska a krajín EÚ. Úvahy vychádzajú z perspektívy učiaceho sa a smerujú k podpore konceptu viacjazyčnosti z pohľadu aplikovanej lingvistiky a rozpracovaniu didaktiky terciárneho jazyka v podmienkach slovenského vzdelávacieho systému s využitím digitálnych technológií a elektronických aplikácií.

Anotácia projektu v anglickom jazyku

The project Tertiary Language Methodology in the Context of Plurilingualism Using New Technologies and Strategies of Facilitating Potential in the Process of Second Foreign Language (L3) Learning after English (L2) is focused on defining bases and principles of the tertiary language (L3 to Ln) methodology via application space of cognitive and contrastive linguistics in the context of language typology and intercomprehension, neurological and biological principles of learning with the emphasis on the aspect of motivation and affective involvement of learners and on the background of inclusive concept of language and education policies of Slovakia and the EU countries. Reflections proceed from the point of view of a learner and head towards the support of the concept of plurilingualism from the viewpoint of applied linguistics and elaboration of the methodology of tertiary language in the conditions of Slovak educational system using digital technologies and electronic applications.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2020 7 464,00 0,00

Filter

Filter