Konštituovanie ortoepie a aktualizácia ortografie rusínskeho jazyka v korešpondencii s najnovšími výskumami a potrebami praxe

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia

Názov projektu (slovenský): Konštituovanie ortoepie a aktualizácia ortografie rusínskeho jazyka v korešpondencii s najnovšími výskumami a potrebami praxe

Názov projektu (anglický): Orthoepy constitution and updating orthography in Rusyn language in accordance with the latest research into Rusyn and current practical demand

Začiatok riešenia projektu: 2018

Koniec riešenia projektu: 2020

Stav projektu: Financovaný/Riešený

Číslo projektu: 022PU-4/2018

Vedúci projektu: doc. PhDr. Anna Plišková, PhD.

Vysoká škola: Prešovská univerzita v Prešove

Anotácia projektu v slovenskom jazyku

Projekt je zameraný na aktualizáciu súčasného stavu normotvorby rusínskeho spisovného jazyka v oblasti ortografie a ortoepie. Zameriame sa na obdobie od 3. kongresu rusínskeho jazyka (2007), nadviažeme na závery riešenia projektu VEGA 1/0399/08 Rusínsky spisovný jazyk na Slovensku: výskum a vývoj (2008-2010) a na závery zasadnutí jazykovej komisie rusínskeho jazyka pri Ústave rusínskeho jazyka a kultúry v rokoch 2015-2016. Našim cieľom bude analýza platných noriem rusínskeho pravopisu z roku 2005 a návrh prvej ortoepickej normy. Analýze budú podrobené súčasné tituly rusínskej periodickej a neperiodickej tlače, relácie národnostného vysielania RTVS, internetového rádia Rusyn.FM a jazykový prejav hercov Divadla A. Duchnoviča. Analýzou budeme sledovať jazykovú kultúru rusínskeho spisovného jazyka v písomnej a ústnej forme, pričom našim cieľom bude zistiť úroveň dodržiavania platných pravopisných noriem, následne pripraviť návrh na zmeny v ortografii a na základe nich vydať nové pravidlá pravopisu. Po prvýkrát sa zameriame aj na oblasť rusínskej ortoepie a na prípravu historicky prvých pravidiel spisovnej výslovnosti, pretože rusínsky jazyk ich zatiaľ nemá, na ktoré bude nadväzovať príprava a vydanie prvého ortoepického slovníka. Konečný cieľ projektu je teda veľmi praktický: aktualizovať pravidlá rusínskeho pravopisu v nadväznosti na doterajšie jazykovedné výskumy, závery z diskusií v jazykovej komisie a potreby praxe, a tak prispieť k zvýšeniu kultúry spisovného jazyka v jeho písomnej aj ústnej forme.

Anotácia projektu v anglickom jazyku

The project is aimed at research into the current situation of rule making in standard Rusyn language in orthography and orthoepy. The focus will lie on the period since the 3rd congress of the Rusyn Language (2007) while taking the outcomes of VEGA project 1/0399/08 Standard Rusyn Language in Slovakia: research and development (2008 – 2010) into consideration and on the conclusions of the meeting of the Language Commission of the Rusyn Language at the Institute for the Rusyn Language and Culture in 2015-2016. Our aim will be to analyze the current standards of Rusyn ortograph (2005) and to propose a first ortoepic standard. The aim is an orthographic and orthoepic analysis of contemporary Rusyn periodical and non-periodical press, national broadcasting by RTVS, internet radio and The A. Dukhnovich Theatre. Based on an analysis of how Rusyn is used in the written and spoken form, the goal of the research is to find out the extent of adhering to established orthographic standards and, consequently, propose changes in spelling based on which new orthographic rules will be published. This is the first time the focus will also be on the area of Rusyn orthoepy and the preparation of the first ever publication on the rules of standard pronunciation, as there is currently no such standard in Rusyn. This will be followed by an orthoepic dictionary. The final aim of the project is, thus, practical: to increase the culture of standard Rusyn in the written and spoken form.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2019 4 922,00 0,00

Filter

Filter