Modernizácia laboratórii na meranie vybraných tepelnotechnických a technických veličín

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Názov projektu (slovenský): Modernizácia laboratórii na meranie vybraných tepelnotechnických a technických veličín

Názov projektu (anglický): Modernization of laboratories for measurement of thermal and technical quantities

Začiatok riešenia projektu: 2018

Koniec riešenia projektu: 2020

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 006STU-4/2018

Vedúci projektu: prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Pracovisko: Strojnícka fakulta

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 43 888,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
AAB Dovica, Miroslav (65%); Kelemenová, Tatiana (30%); Palenčár, Jakub (5%); Ďuriš, Stanislav (%); Janáčová, Dagmar (%); Markovič, Jaromír (%): Bezdotykové metódy merania geometrických veličín.
AFD Dovica, Miroslav (50%); Kelemenová, Tatiana (50%): Reliabity and validity of measurement result. 2020 Košice : ISBN 978-80-553-3487-5
AFD Kelemenová, Tatiana (50%); Dovica, Miroslav (50%): Condition of measuring toolmakers otical microscope. 2020 Košice : ISBN 978-80-553-3487-5
ADF Tatiana Kelemenová, Miroslav Dovica, Eduard Jakubkovič, Ivana Koláriková, Ondrej Benedik: Identifikácia nepresnosti optického dielenského meracieho mikroskopu. Metrológia a skúšobníctvo ÚNMaS 2020 - v tlači
AGJ Stejskal, Tomáš (35%); Svetlík, Jozef (25%); Dovica, Miroslav (20%); Demeč, Peter (20%): Merací prípravok na meranie dĺžkových rozmerov nehybných objektov pomocou laserového interferometra.
ADD PALENČÁR, Rudolf - ĎURIŠ, Stanislav - PALENČÁR, Jakub - HALAJ, Martin - ŠOOŠ, Ľubomír. Matrix presentation of uncertainties propagation in the realization of ITS-90 temperature scale using standard platinum resistance thermometers. In Measurement Science Review [elektronický zdroj]. Vol. 20, no. 2 (2020), s. 73-79. ISSN 1335-8871 (2019: 0.900 - IF, Q4 - JCR Best Q, 0.326 - SJR, Q3 - SJR Best Q). V databáze: CC:
ADD PAVLÁSEK, Peter - RYBÁŘ, Jan - ĎURIŠ, Stanislav - HUČKO, Branislav - CHYTIL, Miroslav - FURDOVÁ, Alena - FERKOVÁ, Sylvia Lea - SEKÁČ, Juraj - SUCHÝ, Vítězslav - GROSINGER, Patrik. Developments and Progress in Non-contact Eye Tonometer Calibration. In Measurement Science Review [elektronický zdroj]. Vol. 20, no. 4 (2020), s. 171-177. ISSN 1335-8871 (2019: 0.900 - IF, Q4 - JCR Best Q, 0.326 - SJR, Q3 - SJR Best Q). V databáze: CC:
AFD KUČERA, Ľuboš - PALENČÁR, Jakub - PALENČÁR, Rudolf - ĎURIŠ, Stanislav - VACHÁLEK, Ján - RYBÁŘ, Jan. Monitoring of the measurement process capability by using capability indices. In Current methods of construction design : proceedings of the ICMD 2018. 1. vyd. Cham : Springer, 2020, S. 327-332. ISSN 2195-4364. ISBN 978-3-030-33145-0. V databáze: SCOPUS
AFD KURČOVÁ, Petra - ŠIŠMIŠOVÁ, Dana. Návrh procesu navigácie mobilného robota pomocou RTLS technológie. In ARTEP 2020. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi [14. ročník konferencie odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe, 05. - 07. februára 2020, Stará Lesná, SR]. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2020, S. 52-1 - 52-8. ISBN 978-80-553-3487-5
ADM 16. ĎURIŠ, Stanislav - ĎURIŠOVÁ, Zuzana - PALENČÁR, Jakub - PAVLÁSEK, Peter - WIMMER, Gejza - WITKOVSKÝ, Viktor. Alternative Methods for Determination of Certified Value and its Uncertainty: Case Study of Using the Gravimetric Method for Preparation of Gaseous Primary Reference Material of Ethanol in Nitrogen at the Slovak Institute of Metrology. In Measurement Techniques. Vol. 62, no. 4 (2019), s. 312-318. ISSN 0543-1972 (2019: 0.178 - SJR, Q4 - SJR Best Q). V databáze: WOS
ACB Rudolf Palenčár – Gejza Wimmer – Jakub Palenčár – Viktor Witkovský Navrhovanie a vyhodnocovanie meraní, 1.vyd. Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, Bratislava, 2021, 257 s.
AFD FIŤKA, Ivan - RYBÁŘ, Jan - VACHÁLEK, Ján - PALENČÁR, Jakub - KRÁLIK, Marián. Inovácia a aplikácia edukačných podkladov pre potreby priemyselnej robotiky. In Transfer 2018 [elektronický zdroj] : proceedings of reviewed papers of the 19th international scientific conference. Trenčianske Teplice, 22.-23.11. 2018. 1. vyd. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018, S. 1-13, CD ROM. ISBN 978-80-8075-827-1
AFD MIKULÁŠ, Erik - ZEMAN, Stanislav - ŠIŠMIŠOVÁ, Dana - PALENČÁR, Jakub. Moderné materiály pre výrobu riadiacej jednotky monopostu. In Transfer 2018 [elektronický zdroj] : proceedings of reviewed papers of the 19th international scientific conference. Trenčianske Teplice, 22.-23.11. 2018. 1. vyd. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018, S. 1-7, CD ROM. ISBN 978-80-8075-827-1
AFD PALENČÁR, Jakub - JAVORSKÁ, Alexandra - RYBÁŘ, Jan - PALENČÁR, Rudolf - ŠIŠMIŠOVÁ, Dana. (Spotřeba a ) rekuperace tramvají ajako obnovitelný zdroj energie. In Transfer 2018 [elektronický zdroj] : proceedings of reviewed papers of the 19th international scientific conference. Trenčianske Teplice, 22.-23.11. 2018. 1. vyd. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018, S. 1-8, CD ROM. ISBN 978-80-8075-827-1.
AFD Ivan Fiťka – Jan Rybář – Jakub Palenčár – Juraj Slovák – Petra Kurčová – Dana Šišmišová.. PORUCHY A ZÁVADY TRAMVAJOVÝCH VOZIDEL ANEB TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA VOZIDLA V PROVOZU. In 20TH INTERNATION SCIENTIFIC CONFERENCE Transfer 2019 [elektronický zdroj] : conference proceedings. 1. vyd. Trenčín : Faculty of Special Technology, Alexander Dubcek University of Trencin, 2020, S. 59-65, CD ROM. ISBN 978-80-8075-889-9.
AFD Jakub Palenčár – Alexandra Javorská – Jan Rybář – Rudolf Palenčár. KONTROLA KVALITY VE VÝROBNÍM PROCESU POMOCÍ VIZUÁLNÍCH METOD. In 20TH INTERNATION SCIENTIFIC CONFERENCE Transfer 2019 [elektronický zdroj] : conference proceedings. 1. vyd. Trenčín : Faculty of Special Technology, Alexander Dubcek University of Trencin, 2020, S. 134-139, CD ROM. ISBN 978-80-8075-889-9.
AFD Jan Rybář – Pavol Vašek – Patrik Grosinger – Štefan Dunaj – Stanislav Ďuriš . REPROFILACE KOL TRAMVAJÍ V PODMÍNKÁCH SPOLEČNOSTI DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA, A. S. . In 20TH INTERNATION SCIENTIFIC CONFERENCE Transfer 2019 [elektronický zdroj] : conference proceedings. 1. vyd. Trenčín : Faculty of Special Technology, Alexander Dubcek University of Trencin, 2020, S. 172-181, CD ROM. ISBN 978-80-8075-889-9.
AFD Dana Šišmišová – Pavol Vašek – Stanislav Zeman – Jan Rybář. VOLANT AKO RIADIACA JEDNOTKA MONOPOSTU FS. In 20TH INTERNATION SCIENTIFIC CONFERENCE Transfer 2019 [elektronický zdroj] : conference proceedings. 1. vyd. Trenčín : Faculty of Special Technology, Alexander Dubcek University of Trencin, 2020, S. 235-241, CD ROM. ISBN 978-80-8075-889-9.
BEE PALENČÁR, Jakub - PAVLÁSEK, Peter - RYBÁŘ, Jan - FIŤKA, Ivan - JAVORSKÁ, Alexandra. Teorie vyjadřování nejistoty měření v meteorologii. In Šumava 2019 : sborník příspěvků z meteorologické konference, Kvilda, ČR, 14.-16.5. 2019. 1. vyd. Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2019, S. 80-82. ISBN 978-80-87577-87-5.
BEE RYBÁŘ, Jan - FIŤKA, Ivan - JAVORSKÁ, Alexandra - ĎURIŠ, Stanislav - PALENČÁR, Jakub. Od metrologie k meteorologii. In Šumava 2019 : sborník příspěvků z meteorologické konference, Kvilda, ČR, 14.-16.5. 2019. 1. vyd. Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2019, S. 83-85. ISBN 978-80-87577-87-5.
BEE FIŤKA, Ivan - RYBÁŘ, Jan - PALENČÁR, Jakub - ŠIMOVEC, Matej - SLOVÁK, Juraj. Problematika atmosferického tlaku. In Šumava 2019 : sborník příspěvků z meteorologické konference, Kvilda, ČR, 14.-16.5. 2019. 1. vyd. Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2019, S. 86-89. ISBN 978-80-87577-87-5.
AED FIŤKA, Ivan - KRÁLIK, Marián - VACHÁLEK, Ján - VAŠEK, Pavol - RYBÁŘ, Jan. Učebná pomôcka pre obsluhu a programovanie priemyselných robotov KUKA = A teaching tool for operation and programming industrial robots KUKA. In Slavonic Pedagogical Studies Journal. Roč. 8, č. 2 (2019), s. 314-321. ISSN 1339-8660.

Ohlasy

Názov kategórie Konkrétny názov
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Conveyor Belt Quality Assessment for In-House Logistics / Gabriel Fedorko ... [et al.] - 2018. In: Quality - Access to Success = Calitatea - acces la succes : revista de sisteme de management : journal of management systems. - Bucuresti (Rumunsko) : Romanian Society for Quality Assurance Roč. 19, č. 166 (2018), s. 35-38 [print]. - ISSN 1582-2559 Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85053682412&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s... [FEDORKO, Gabriel (25%) - MOLNÁR, Vieroslav (25%) - DOVICA, Miroslav (25%) - TÓTH, Teodor (25%)]
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Failure analysis of conveyor belt samples under tensile load / Gabriel Fedorko ... [et al.] - 2019. In: Journal of Industrial Textiles = JIT. - Thousand (USA) : SAGE Publications Roč. 48, č. 8 (2019), s. 1364-1383 [print]. - ISSN 1528-0837 Spôsob prístupu: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1528083718763776?journalCode=jitc... [FEDORKO, Gabriel (16%) - MOLNÁR, Vieroslav (16%) - MICHALIK, Peter (16%) - DOVICA, Miroslav (16%) - KELEMENOVÁ, Tatiana (20%) - TÓTH, Teodor (16%)]
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Failure analysis of conveyor belt samples under tensile load / Gabriel Fedorko ... [et al.] - 2019. In: Journal of Industrial Textiles = JIT. - Thousand (USA) : SAGE Publications Roč. 48, č. 8 (2019), s. 1364-1383 [print]. - ISSN 1528-0837 Spôsob prístupu: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1528083718763776?journalCode=jitc... [FEDORKO, Gabriel (16%) - MOLNÁR, Vieroslav (16%) - MICHALIK, Peter (16%) - DOVICA, Miroslav (16%) - KELEMENOVÁ, Tatiana (20%) - TÓTH, Teodor (16%)]
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Conveyor Belt Quality Assessment for In-House Logistics / Gabriel Fedorko ... [et al.] - 2018. In: Quality - Access to Success = Calitatea - acces la succes : revista de sisteme de management : journal of management systems. - Bucuresti (Rumunsko) : Romanian Society for Quality Assurance Roč. 19, č. 166 (2018), s. 35-38 [print]. - ISSN 1582-2559 Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85053682412&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s... [FEDORKO, Gabriel (25%) - MOLNÁR, Vieroslav (25%) - DOVICA, Miroslav (25%) - TÓTH, Teodor (25%)]
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS PAVLÁSEK, Peter - RYBÁŘ, Jan - ĎURIŠ, Stanislav - PALENČÁR, Jakub. Effects of Quartz Glass Insulation on Platinum Gold Thermocouples. In Measurement Science Review [elektronický zdroj]. Vol. 19, no. 5 (2019), s. 209-2012. ISSN 1335-8871 (2019: 0.900 - IF, Q4 - JCR Best Q, 0.326 - SJR, Q3 - SJR Best Q). V databáze: WOS: 000489311900003 ; CC
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS PALENČÁR, Jakub - PALENČÁR, Rudolf - ĎURIŠ, Stanislav - PAVLÁSEK, Peter. Correction of the capability index computation based on the uncertainty of the check standard in measurement process. In Journal of Physics: Conference Series [elektronický zdroj]. Vol. 1065, (2018), s. 1-4, art.no. 072012. ISSN 1742-6588 (2018: 0.221 - SJR, Q3 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1088/1742-6596/1065/7/072012 ; SCOPUS: 2-s2.0-85057505777

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter