Kreatívna ekológia - kultúrnopolitické kontexty mesta

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia

Názov projektu (slovenský): Kreatívna ekológia - kultúrnopolitické kontexty mesta

Názov projektu (anglický): Creative Ecology - Cultural Policy Contexts of the City

Začiatok riešenia projektu: 2017

Koniec riešenia projektu: 2019

Stav projektu: Financovaný/Riešený

Číslo projektu: 007VŠMU-4/2017

Vedúci projektu: Mgr. Zuzana Mrvová, PhD.

Vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Pracovisko: Divadelná fakulta

Anotácia projektu v slovenskom jazyku

Projekt je zameraný na analýzu kľúčových procesov ovplyvňujúcich kvalifikované a aktuálne umiestnenie kultúry do tvorby a implementácie koncepčných a strategických dokumentov na úrovni samospráv. Vychádza z aktuálnych vedeckých poznatkov prezentovaných najmä v európskom kontexte, ktoré rezultujú z viacročných praktických skúseností a sú spätne zamerané na ďalšie inovácie nielen v úzko vnímanej oblasti kultúrnej politiky, ale s dôrazom na širšie súvislosti vnímania mesta ako priestoru na uplatňovanie a udržiavanie rovnováhy v zmysle kreatívnej ekológie. V prvých dvoch rokoch riešenia sa zameriavame na zber dát, ich analýzu, selekciu a identifikáciu pozitívnych nástrojov a techník umožňujúcich precízne kulúrne mapovanie, na ktoré nadväzuje plánovací proces. Druhá fáza projektu rieši aktuálnu situáciu v rámci slovenských miest/obcí v závislosti od existujúcich ekonomických a legislatívnych determinantov a nastavuje vhodné procesy a nástroje uplatniteľné v kontexte koncepčných dokumentov na úrovni mesta pre nasledujúce strategické obdobia. Celý proces je nastavený ako otvorené laboratóriu so zapajaním študento a odborníkov z praxe, pričom výsledkom druhej fázy bude overovacia verzia manuálu tvorby dokumentov postavených na koncepte kreatívnej ekológie.

 

 

Anotácia projektu v anglickom jazyku

The project is focused on the analysis of key processes affecting skilled and the current location of culture in the development and implementation of policy and strategic documents at the municipal level. Based on current scientific knowledge presented especially in the European context, which results from the perennial practical experience and are re-directed to other innovations not only in narrowly perceived cultural policy, but with a focus on the broader context of the perception of the city as a space for the exercise and maintaining a balance in terms of creative Ecology. In the first two years of solutions we focus on data collection, analysis, selection and positive identification tools and techniques allowing precise cultural mapping , which follows the planning process. The second phase of the project addresses the current situation within the Slovak towns / villages depending on the existing legislative and economic determinants and sets the appropriate processes and tools applicable in the context of policy documents at the city level for the next strategic period. The whole process is set up as an open lab with the participation of students and practitioners, and the results of the second phase is the verification of the manual for creation of documents generated on the concept of creative ecology.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2019 3 110,00 0,00

Filter

Filter