Kreatívna ekológia - kultúrnopolitické kontexty mesta

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia

Názov projektu (slovenský): Kreatívna ekológia - kultúrnopolitické kontexty mesta

Názov projektu (anglický): Creative Ecology - Cultural Policy Contexts of the City

Začiatok riešenia projektu: 2017

Koniec riešenia projektu: 2019

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 007VŠMU-4/2017

Vedúci projektu: Mgr. Zuzana Mrvová, PhD.

Vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Pracovisko: Divadelná fakulta

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 6 493,41 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Záverečná správa projektu ešte nebola hodnotená príslušnou komisiou KEGA, keďže ide o riešený projekt, ktorého ukončenie je plánované v roku 2019.

Filter

Filter