(E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére gobalizácie

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia

Názov projektu (slovenský): (E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére gobalizácie

Názov projektu (anglický): (Im)migration as a Political, Ethical, Linguistic and Cultural Phenomenon in the Era of Globalisation

Začiatok riešenia projektu: 2017

Koniec riešenia projektu: 2019

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 033UMB-4/2017

Vedúci projektu: doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pracovisko: Filozofická fakulta

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 8 070,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
ACB Voices from Beyond: Modern Coursebook of Cultural Studies for Philologists. (Hlasy spoza hraníc: emigrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére globalizácie). 2019. Bratislava : Z-F LINGUA, 233 s. ISBN 978-80-8177-061-6
AFD Kubuš, Martin (100%): Report from the Land of unscythed meadows. 2018 Bratislava : ISBN 978-80-8177-050-0
AFD Ličko, Roman: A Clash of Political Cultures: Examples of American Perceptions of Slovakia and Slovaks During the Second World War / Stret politických kultúr: Príklady amerického vnímania Slovenska a Slovákov počas 2. svetovej vojny (100%). 2018 Bratislava : Z-F Lingua, ISBN 978-80-8177-050-0
AFD Badinská, Mária: Imigrácia slovákov do zámoria a ich inštitu-cionalizácia a prezentácia v severoamerických médiách / Overseas immigration of the Slovaks and their institutionalization and representation in North American media. (100%). 2018 Bratislava : Z-F Lingua, ISBN 978-80-8177-050-0
AFD Slatinská, Anna: Úloha írskeho jazyka pri inklúzii imigrantov do írskej spoločnosti / The Role of Irish Language in Migrants’s Inclusion to Irish Society (100%). 2018 Bratislava : Z-F Lingua, ISBN 978-80-8177-050-0
AFD Pecníková, Jana: Koncept postmemory v príbehu kultúrnej krajiny/ Concept of Postmemory in Story of Cultural Landscape (100%). 2018 Bratislava : Z-F Lingua, ISBN 978-80-8177-050-0
AFD Höhn, Eva: Identita Slovákov v Kanade na pozadí literárnych textov kanadských Slovákov / Identity of Slovaks as Reflected in Literary Texts of Canadian Slovaks (100%). 2018 Bratislava : Z-F Lingua, ISBN 978-80-8177-050-0
AFD Styková, Ivana: K otázke svetovej literatúry, písanej po anglicky / On World Literature Written in English (100%). 2018 Bratislava : Z-F Lingua, ISBN 978-80-8177-050-0
AFD Zelenková, Anna: Rozvíjanie postojov a vzťahu k inakosti ako súčasť interkultúrneho vzdelávania na vysokej škole / Developing Attitudes to Otherness as Part of Intercultural Education at Tertiary Level (100%). 2018 Bratislava : Z-F Lingua, ISBN 978-80-8177-050-0
AEC Javorčíková, Jana. 2019. Between Sound and Silence. In Canada Consumed: The Importance of Canadian Writing in Central Europe 1990-2017. s. 215-223. ISBN 978-80-210-9368-3.
ADD Javorčíková, Jana - Zelenková, Anna. 2019. CLIL: Conceptual Differences in Teaching Realia to Philological and non-philological Students. In JoLaCe. 2019. 7(3). s. 18-34. ISSN 1339-4584. DOI: https://doi.org/10.2478/jolace-2019-0019
AFD Zelenková, A. 2018. Rozvíjanie postojov a vzťahu k inakosti ako súčasť interkultúrneho vzdelávania na vysokej škole. In Skúsenosť inakosti / Experience of Otherness - osobná a politická identita v kultúre, literatúre, preklade a humanitných vedách / Personal and Political Identity and its Reflection in Culture, Literature, Translation and Humanities. Recenzovaný vedecký zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 13. 9. 2018 na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika. 2018. Bratislava : Z-F LINGUA , 2018, pp. 233-241. ISBN 978-80-8177-050-0.
ABC Zelenková, A. 2019. The Callenges of Teaching Communication Skills in English for Tourism. Rafailova, G., Marinov, S.. (eds). Tourism and Intercultural Communication and Innovations. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019. ISBN (13): 978-1-5275-3317-2.
ADD Zelenková, A., Hanesová, D. 2019. Intercultural competence of university teachers: a challenge of internationalization. In Journal of Language and Cultural Education, 2019, 7(1) ISSN 1339-4584. DOI: 10.2478/jolace-2019-0001.
ABC Zelenková, A. 2019. Using Cultural Taxonomies to Develop Intercultural Competence in Business. Článok v monografii. Katowice, Katedra anglistiky, výstup z konferencie.DOBLAC, Katowice 2017. Vydanie plánované vo vydavateľstve Springer.
ABC Zelenková, A., Javorčíková, J. 2019. Business English Today: The Need for Intercultural Approach. Článok v monografii. Katowice, Katedra anglistiky, výstup z konferencie.DOBLAC, Katowice 2017. Vydanie plánované vo vydavateľstve Springer.
AFC Javorčíková, J., Zelenková, A. 2019. Cultural Studies in the Brexit Era: In-Service Teachers´ and Students´ Views. Prezentácia na konferencii Confernce on Language, Literature and Culture (ICLLC), Londýn, United Kingdom, 7 – 8 October, 2019. Štúdia publikovaná v konferenčnom zborníku Proceedings of Academic World International Conference. Khandagire, Bhubaneswar, Odisha, India: IRAJ Research Forum. 2019, pp. 35-39. ISBN 978-93-89469-30-1.
AFC Javorčíková, J. 2019. Literary Canon Revised. Prezentácia na konferencii Confernce on Language, Literature and Culture (ICLLC), Londýn, United Kingdom, 7 – 8 October, 2019. Štúdia publikovaná v konferenčnom zborníku Proceedings of Academic World International Conference. Khandagire, Bhubaneswar, Odisha, India: IRAJ Research Forum. 2019, pp. 24-35. ISBN 978-93-89469-30-1.
ACB ACB : A Compendium of American Literature : An Annotated Companion to American Literature, Literary Theory and Selected Didactic Aspects of Teaching Literature : Coursebook / Javorčíková Jana, Saduov Ruslan (Recenzent), Kušnír Jaroslav (Recenzent), Zelenková Anna (Recenzent). - 1. vyd. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2017. - 98 s. - ISBN 978-80-8177-032-6.
ADE Styková, I. 2018. Exotic Cuisine in Translatological Context. In: Lublin Annales Education Nova. 2018. s. 195-206. ISSN 2451-0491.
AFD Styková, I. Skúsenosť inakosti: život a dielo spisovateľky Betty Mahmoodyovej / Ivana Styková. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium [elektronický zdroj] = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium : non-conference reviewed collection of papers : zborník vedeckých prác a štúdií / rec. Jana Javorčíková, Martina Šipošová, Viera Lagerová. 47. - 1.vyd. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. - ISBN 978-80-8177-045-6. - CD-ROM, s. 90-99.
AED Styková, I. 2019. Orient - neoddeliteľná súčasť západného sveta : rozhovor s arabistkou Emíre Khidayer / In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-1 = Linguistic, literary and didactic colloquium L-1 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií : non-conference reviewed collection of papers / rec. Jana Javorčíková, Martina Šipošová ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Z-F Lingua, 2019. - ISBN 978-80-8177-057-9. - S. 104-111. [STYKOVÁ, Ivana (100%)]
ACB Explorations in American life and culture / Jana Javorčíková, Michael Eliot Dove ; rec. Eva Homolová, Petra Jesenská, Richard Amidon Betts. - Bratislava : Z-F Lingua, 2019. 233 s. [10,75 AH]. - ISBN 978-80-8177-056-2 [JAVORČÍKOVÁ, Jana (80%) - DOVE, Michael Eliot (20%)
ADF Badinská, Mária. Kanadské štúdiá v kontexte kulturálnych štúdií anglicky hovoriacich krajín na Slovensku. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XLIX : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [CD-ROM]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. ISBN 978-80-8177-048-7, s. 93-99.

Umelecké výstupy

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov
XZV ARS LITERA Susanna Moodie – 60-minútové literárne pásmo venované tvorbe autorky (analýza diela, kritické zhodnotenie), vysielané 24/10/2019, 17:00-18:00 v rádiu Devín
XYY ARS LITERA Jaroslava Blažková – 60-minútové literárne pásmo venované tvorbe autorky (analýza diela, kritické zhodnotenie), vysielané 10/2019, 17:00-18:00 v rádiu Devín
XYY Šírenie dobrého mena Katedry anglistiky a FF UMB: ARS LITERA Margaret Atwood – 60-minútové literárne pásmo venované tvorbe autorky (analýza diela, kritické zhodnotenie), vysielané 12/2019, 17:00-18:00 v rádiu Devín
XYY Šírenie dobrého mena Katedry anglistiky a FF UMB: ARS LITERA L. M. Montgomery – 60-minútové literárne pásmo venované tvorbe autorky (analýza diela, kritické zhodnotenie), vysielané 23/5/2019, 17:00-18:00 v rádiu Devín

Ohlasy

Názov kategórie Konkrétny názov
2 - citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Badinská, Mária. 2019. CLIL implemented to the Modern Slovak Studies. International Conference of Applied Natural Sciences. Častá Papiernička.
2 - citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Zelenková, A., Hanesová, D. 2019. Intercultural competence of university teachers: a challenge of internationalization. In Journal of Language and Cultural Education, 2019, 7(1) ISSN 1339-4584. DOI: 10.2478/jolace-2019-0001.
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch Explorations in American life and culture / Jana Javorčíková, Michael Eliot Dove ; rec. Eva Homolová, Petra Jesenská, Richard Amidon Betts. - Bratislava : Z-F Lingua, 2019. 233 s. [10,75 AH]. - ISBN 978-80-8177-056-2 [JAVORČÍKOVÁ, Jana (80%) - DOVE, Michael Eliot (20%)
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Explorations in American life and culture / Jana Javorčíková, Michael Eliot Dove ; rec. Eva Homolová, Petra Jesenská, Richard Amidon Betts. - Bratislava : Z-F Lingua, 2019. 233 s. [10,75 AH]. - ISBN 978-80-8177-056-2 [JAVORČÍKOVÁ, Jana (80%) - DOVE, Michael Eliot (20%)
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Explorations in American life and culture / Jana Javorčíková, Michael Eliot Dove ; rec. Eva Homolová, Petra Jesenská, Richard Amidon Betts. - Bratislava : Z-F Lingua, 2019. 233 s. [10,75 AH]. - ISBN 978-80-8177-056-2 [JAVORČÍKOVÁ, Jana (80%) - DOVE, Michael Eliot (20%)
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch Explorations in American life and culture / Jana Javorčíková, Michael Eliot Dove ; rec. Eva Homolová, Petra Jesenská, Richard Amidon Betts. - Bratislava : Z-F Lingua, 2019. 233 s. [10,75 AH]. - ISBN 978-80-8177-056-2 [JAVORČÍKOVÁ, Jana (80%) - DOVE, Michael Eliot (20%)
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch Explorations in American life and culture / Jana Javorčíková, Michael Eliot Dove ; rec. Eva Homolová, Petra Jesenská, Richard Amidon Betts. - Bratislava : Z-F Lingua, 2019. 233 s. [10,75 AH]. - ISBN 978-80-8177-056-2 [JAVORČÍKOVÁ, Jana (80%) - DOVE, Michael Eliot (20%)
2 - citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Explorations in American life and culture / Jana Javorčíková, Michael Eliot Dove ; rec. Eva Homolová, Petra Jesenská, Richard Amidon Betts. - Bratislava : Z-F Lingua, 2019. 233 s. [10,75 AH]. - ISBN 978-80-8177-056-2 [JAVORČÍKOVÁ, Jana (80%) - DOVE, Michael Eliot (20%)
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Explorations in American life and culture / Jana Javorčíková, Michael Eliot Dove ; rec. Eva Homolová, Petra Jesenská, Richard Amidon Betts. - Bratislava : Z-F Lingua, 2019. 233 s. [10,75 AH]. - ISBN 978-80-8177-056-2 [JAVORČÍKOVÁ, Jana (80%) - DOVE, Michael Eliot (20%)
6 - recenzie v domácich publikáciách Recenzia na: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium [elektronický zdroj] = Linguistic, Literary and Didactic Colloquium : non-conference reviewed collection of papers : zborník vedeckých prác a štúdií / zost. Daniel Lančarič ; rec. Jana Javorčíková, Martina Šipošová, Viera Lagerová. 48. 1.vyd. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. - ISBN 978-80-8177-047-0 [STYKOVÁ, Ivana (100%)]

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
Online databáza exilových autorov v kontexte problematiky migrácie online databáza exilových autorov a terminologického penza k tematike migrácie https://www.ff.umb.sk/jjavorcikova/modern-coursebook-of-cultural-studies-for-philologists-author-databasis.html

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele výborne.

Filter

Filter