Aplikácia konceptu Industry 4.0 v rámci modernizácie predmetu Technické prostriedky automatizovaného riadenia.

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Názov projektu (slovenský): Aplikácia konceptu Industry 4.0 v rámci modernizácie predmetu Technické prostriedky automatizovaného riadenia.

Názov projektu (anglický): Modernization of the Automatic Control Hardware course by applying the concept Industry 4.0

Začiatok riešenia projektu: 2016

Koniec riešenia projektu: 2018

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 040STU-4/2016

Vedúci projektu: Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 21 946,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
AFC Neštický, Martin (50%); Škulavík, Tomáš (50%): Fuzzy control of indirect heat exchanger implemented in Simulink. 2016 Budapest : IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-1215-2
ADF Halenár, Igor (34%); Juhásová, Bohuslava (33%); Juhás, Martin (33%): Design of a communication scheme in a modern factory in accordance with the standard of industry 4.0. 2016 ISSN 1336-1589
ADF Kopček, Michal (100%): Embedded PLC webserver and possibilities of its utilization. 2016 ISSN 1336-1589
AFC Neštický, Martin (34%); Škulavík, Tomáš (33%); Znamenák, Jaroslav (33%): Proposal of a fuzzy control system for heat transfer using PLC. 2017 Cham : Springer International Publishing AG, 2017. ISBN 978-3-319-57260-4 ISSN 2194-5357
AFD Juhásová, Bohuslava (34%); Juhás, Martin (33%); Halenár, Igor (33%): TCP/IP protocol utilisation in process of dynamic control of robotic cell according Industry 4.0 concept. 2017 IEEE, 2017. ISBN 978-1-5090-5654-5
ADE Samsonov, Gennadii (50%); Michaľčonok, German (50%): Optimization of filtering properties of the control system with the smith predictor. 2017 ISSN 2367-8917
AFD JUHÁS, Martin - JUHÁSOVÁ, Bohuslava. Augmented reality as an instrument for teaching industrial automation. In 2018 Cybernetics & Informatics (K&I), ISBN 978-1-5386-4420-1. V databáze: IEEE ; SCOPUS
AFC JUHÁS, Martin - JUHÁSOVÁ, Bohuslava - HALENÁR, Igor. Augmented Reality in Education 4.0. In CSIT 2018 : 2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT2018), ISBN 978-1-5386-6463-6. V databáze: IEEE
AFD HALENÁR, Igor - JUHÁSOVÁ, Bohuslava - JUHÁS, Martin. Rozšírená realita ako nástroj výučby priemyselnej automatizácie. In Automatizácia a riadenie v teórii a praxi, ISBN 978-80-553-2914-7
AFD JUHÁS, Martin - JUHÁSOVÁ, Bohuslava. Empiricky orientovaný prístup k synchronizácii činností heterogénnej multirobotickej bunky. In Automatizácia a riadenie v teórii a praxi, ISBN 978-80-553-2914-7
ADF HALENÁR, Igor - JUHÁSOVÁ, Bohuslava - JUHÁS, Martin. Rozšírená realita ako nástroj výučby priemyselnej automatizácie (1). In ATP Journal. Vol. 25, iss. 6 (2018), s. 38-40. ISSN 1335-2237
AFC NÉMETH, Martin - MICHAĽČONOK, German. Proposal of the Methodology for Identification of Repetitive Sequences in Big Data. In Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems : Proceedings of the 7th Computer Science On-line Conference 2018 : Vol. 1. 1. vyd. Cham : Springer, 2019, S. 390-396. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-91185-4. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85047956722 ; WOS: 000445094400040 ; DOI: 10.1007/978-3-319-91186-1_40
AFC Nemlaha, Eduard - Juhásová, Bohuslava. System for Elimination of Faults in Fuel Filling. In Proceedings of the 18th international conference on Mechatronics - Mechatronika 2018. Brno: University of Technology, 2018.
AFC VAŽAN, Pavel - ZNAMENÁK, Jaroslav - JUHÁS, Martin. Proactive Simulation in Production Line Control. In CSIT 2018 : 2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT2018), 11-14 September 2018, Lviv, Ukraine. 1. vyd. Lviv : Veža i Ko, 2018, S. 52-55. ISBN 978-1-5386-6463-6. V databáze: IEEE.
ADF Halenár, Igor (100%): Návrh komunikácie v prostredí virtualizovaných výrobných systémov v súlade s konceptom Industry 4.0. 2017 ISSN 1337-7469
AFC PETERKOVÁ, Andrea - NÉMETH, Martin - MICHAĽČONOK, German - BÖHM, Allan. Computing importance value of medical data parameters in classification tasks and its evaluation using machine learning methods. In Software Engineering and Algorithms in Intelligent Systems : Proceedings of the 7th Computer Science On-line Conference 2018 : Vol. 1. 1. vyd. Cham : Springer, 2019, S. 397-405. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-91185-4. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85047922942 ; WOS: 000445094400041 ; DOI: 10.1007/978-3-319-91186-1_41

Ohlasy

Názov kategórie Konkrétny názov
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS BASL, Josef. Analysis of industry 4.0 readiness indexes and maturity models and proposal of the dimension for enterprise information systems. In Lecture Notes in Business Information Processing, 2018, 327, pp. 57-68. ISSN 18651348., Registrované v: SCOPUS
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch HONKOVÁ, Irena. Industry 4.0 aimed at accounting system. In European financial systems 2018 : Proceedings of the 15th International scientific conference. Brno : Masarykova univerzita, 2018, S. 168-173. ISBN 978-80-210-8980-8.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch MENDES, Cleiton - OSAKI, Raphael - COSTA DA, Cesar. Internet of things in automated production. In EJERES, European Journal of Engineering Research and Science. Vol. 2, no. 10 (2017), s. 13-16. ISSN 2506-8016.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch COSTA DA, Cesar. Industria 4.0: o futuro da industria nacional. In Posgere. Vol. 1, no. 4 (2017), s. 5-14. ISSN 2526-4982.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch COSTA DA, Cesar - MENDES, Cleiton - OSAKI, Raphael. Industry 4.0 in automated production. In Proceedings of the 2017 Electronic Congress (E-CON UNI). Piscataway : IEEE, 2017, [4] s. ISBN 978-1-5386-2278-0.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS FERRER, Borja Ramis - MOHAMMED, Wael M. - LOBOV, Andrei - GALERA, Amalia Moreno - LASTRA, Jose L. Martinez. Including Human Tasks as Semantic Resources in Manufacturing Ontology Models. In IECON 2017 43RD ANNUAL CONFERENCE OF THE IEEE INDUSTRIAL ELECTRONICS SOCIETY, 2017, vol., no., pp. 3466-3473. ISSN 1553-572X., Registrované v: SCOPUS, WOS
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS MOHAMMED, Wael M. - FERRER, Borja Ramis - JOSE, L. - LASTRA, Martinez - ALEIXO, David - AGOSTINHO, Carlos. Configuring and visualizing the data resources in a cloud-based data collection framework. In 2017 International Conference on Engineering, Technology and Innovation: Engineering, Technology and Innovation Management Beyond 2020: New Challenges, New Approaches, ICE/ITMC 2017 Proceedings, 2018, 2018-January, pp. 1201-1208. ISBN 978-1538-607-749., Registrované v: SCOPUS

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
Webové sídlo projektu Prezentačná stránka projektu http://kegaafb.mtf.stuba.sk/
Výučbový portál KEGA_AFB e-learningový systém pre podporu výučby predmetu Technické prostriedky automatizovaného riadenia s podporou využitia rozšírenej reality https://kegaafb.mtf.stuba.sk/?page_id=47

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele.

Filter

Filter