Rodinné archívy - online archív

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia

Názov projektu (slovenský): Rodinné archívy - online archív

Názov projektu (anglický): Family archives - online database

Začiatok riešenia projektu: 2016

Koniec riešenia projektu: 2018

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 005VŠMU-4/2016

Vedúci projektu: prof. Mgr. Ingrid Mayerová, ArtD.

Vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Pracovisko: Filmová a televízna fakulta

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 15 515,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
Web stránka online databázy http://www.rodinnearchivy.sk/

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele výborne.

Filter

Filter