anglistika

Detail študijného programu

Kód: 4914
UIPŠ kód: 7366V02
Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: filológia
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 30.11.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Obnovenie-bez ČO
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 06.06.2016
Číslo rozhodnutia: 2016-16742/24340:2-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 27.07.2011
Číslo rozhodnutia: 2011-11242/28090:4-071
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum právoplatnosti: 10.08.2011
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta: Filozofická fakulta
Študijný program: anglistika
Študijný odbor: neslovanské jazyky a literatúry
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18831/48356:16-15A0
Text rozhodnutia: Pozastavenie práva
Dátum právoplatnosti: 11.11.2015
Dátum časového obmedzenia do:
Správa: 11.11.2016
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta: Filozofická fakulta
Študijný program: anglistika
Študijný odbor: neslovanské jazyky a literatúry
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 06.06.2016
Číslo rozhodnutia: 2016-16742/24340:2-15A0
Text rozhodnutia: Obnovenie-bez ČO
Dátum právoplatnosti: 24.06.2016
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta: Filozofická fakulta
Študijný program: anglistika
Študijný odbor: neslovanské jazyky a literatúry
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť