animácia voľnočasových aktivít

Detail študijného programu

Kód: 4290
UIPŠ kód: 6171R11
Vysoká škola: Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta: Gréckokatolícka teologická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: teológia
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 22.10.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18761/46611:3-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 09.07.2012
Číslo rozhodnutia: 2012-9429/29554:8-071
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum právoplatnosti: 19.07.2012
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta: Gréckokatolícka teologická fakulta
Študijný program: animácia voľnočasových aktivít
Študijný odbor: teológia
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18761/46611:3-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum právoplatnosti: 18.11.2015
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta: Gréckokatolícka teologická fakulta
Študijný program: animácia voľnočasových aktivít
Študijný odbor: teológia
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť