anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)

Detail študijného programu

Kód: 30301
UIPŠ kód: 7332R01
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor:
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk
Profesne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 13.07.2011
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: PaT-priznanie bez ČO po vyhodnotení správy
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 18.09.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/11973:11-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: .
Dátum rozhodnutia: 28.06.2011
Číslo rozhodnutia: 2011-8138/21952:10-071
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum prevzatia: 13.07.2011
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2013
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 71.
Dátum rozhodnutia: 12.08.2013
Číslo rozhodnutia: 2013-13033/36771:4-071
Text rozhodnutia: Priznanie PaT bez ČO
Dátum prevzatia: 21.08.2013
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 88.
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18766-15A0, príloha č. 10
Text rozhodnutia: Priznanie PaT_s ČO - vek garanta
Dátum prevzatia: 05.11.2015
Výrok AK: spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa: 28.02.2018
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 107.
Dátum rozhodnutia: 18.09.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/11973:11-15A0
Text rozhodnutia: PaT-priznanie bez ČO po vyhodnotení správy
Dátum prevzatia: 26.09.2018
Výrok AK: do najbližšej komplexnej akreditácie
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text: