zubné lekárstvo

Detail študijného programu

Kód: 30231
UIPŠ kód: 5166S00
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: spojený 1. a 2.
Titul: doktor zubného lekárstva, MDDr.
Dĺžka štúdia: 6
Študijný odbor: zubné lekárstvo
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 16.12.2011
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18766-15A0, príloha č. 2

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 29.11.2011
Číslo rozhodnutia: 2011-19423/47609:2-071
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 16.12.2011
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18766-15A0, príloha č. 2
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum právoplatnosti: 05.11.2015
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť