maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Detail študijného programu

Kód: 30193
UIPŠ kód: 7332T07
Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta: Fakulta stredoeurópskych štúdií
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: filológia
Jazyky poskytovania: maďarský jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 19.10.2011
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie_PaT_bez ČO_ rekareditácia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18831/48259:12-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 60.
Dátum rozhodnutia: 13.10.2011
Číslo rozhodnutia: 2011-15427/37106:2-071
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum právoplatnosti: 19.10.2011
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 88.
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18831/48259:12-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie_PaT_bez ČO_ rekareditácia
Dátum právoplatnosti: 11.11.2015
Výrok AK: do najbližšej komplexnej akreditácie
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť