nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)

Detail študijného programu

Kód: 30070
UIPŠ kód: 7332T08
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: filológia
Jazyky poskytovania: nemecký jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 11.08.2011
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: PaT_priznanie_reakreditácia_po 1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 13.03.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/8655:12-A1110

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: .
Dátum rozhodnutia: 27.07.2011
Číslo rozhodnutia: 2011-11242/28090:4-071
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 11.08.2011
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2013
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 71.
Dátum rozhodnutia: 12.08.2013
Číslo rozhodnutia: 2013-13033/36771:4-071
Text rozhodnutia: Priznanie PaT bez ČO
Dátum právoplatnosti: 21.08.2013
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 88.
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18766-15A0, príloha č. 10
Text rozhodnutia: Priznanie PaT_s ČO - vek garanta
Dátum právoplatnosti: 05.11.2015
Výrok AK: spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa: 28.02.2018
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 107.
Dátum rozhodnutia: 18.09.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/11973:11-15A0
Text rozhodnutia: PaT-priznanie bez ČO po vyhodnotení správy
Dátum právoplatnosti: 26.09.2018
Výrok AK: do najbližšej komplexnej akreditácie
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 110.
Dátum rozhodnutia: 13.03.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/8655:12-A1110
Text rozhodnutia: PaT_priznanie_reakreditácia_po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 09.04.2019
Výrok AK: do najbližšej komplexnej akreditácie
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť