aktuárstvo

Detail študijného programu

Kód: 30001
UIPŠ kód: 6258T06
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta hospodárskej informatiky
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: inžinier, Ing.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Študijný program bol odvodený zo študijného programu: 16463
Prvá akreditácia: 21.07.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO-po vyhodnotení zaslanej správy VŠ
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 28.05.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/6569:3-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: .
Dátum rozhodnutia: 27.07.2011
Číslo rozhodnutia: 2011-11242/28090:4-071
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum prevzatia: 10.08.2011
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2012
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 64.
Dátum rozhodnutia: 11.05.2012
Číslo rozhodnutia: 2012-7616/20723:1-071
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum prevzatia: 25.05.2012
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 88.
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18841/47381:5-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie_s ČO_reakreditácia
Dátum prevzatia: 12.11.2015
Výrok AK: spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa: 28.02.2018
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 105.
Dátum rozhodnutia: 28.05.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/6569:3-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO-po vyhodnotení zaslanej správy VŠ
Dátum prevzatia: 18.06.2018
Výrok AK: do najbližšej komplexnej akreditácie
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť