aktuárstvo

Detail študijného programu

Kód: 16463
UIPŠ kód: 6258T06
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta hospodárskej informatiky
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: inžinier, Ing.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: Hospodárska informatika
Jazyky poskytovania:
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 21.07.2009
Akreditácia do: 31.08.2012
Pozastavenie od:

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Späť