ekonómia a právo

Detail študijného programu

Kód: 22001
UIPŠ kód: 6230R09
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: ekonómia a manažment , právo
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 31.01.2014
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Spoločný ŠP_cez AK_priznanie bez ČO_reakreditácia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18766-15A0, príloha č. 2a

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18766-15A0, príloha č. 2a
Text rozhodnutia: Spoločný ŠP_cez AK_priznanie bez ČO_reakreditácia
Dátum právoplatnosti: 05.11.2015
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Študijný program: ekonómia a právo
Študijný odbor: národné hospodárstvo
Študijný odbor: 304011
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18766-15A0, príloha č. 2a
Text rozhodnutia: Spoločný ŠP_cez AK_priznanie bez ČO_reakreditácia
Dátum právoplatnosti: 05.11.2015
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Študijný program: ekonómia a právo
Študijný odbor: národné hospodárstvo
Študijný odbor: 304011
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť