rímske právo

Detail študijného programu

Kód: 184003
UIPŠ kód: 6835V06
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: právo
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 29.10.2019
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 28.10.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/17108:2-A1110

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 28.10.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/17108:2-A1110
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 29.10.2019
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Študijný program: rímske právo
Študijný odbor: právo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť