Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)

Detail študijného programu

Kód: 183891
UIPŠ kód: 2381R46
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Strojnícka fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: strojárstvo
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 24.10.2019
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 27.09.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/15718:3-A1110

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 27.09.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/15718:3-A1110
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 24.10.2019
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Strojnícka fakulta
Študijný program: Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)
Študijný odbor: strojárstvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť