Robotics and robototechnology (robotika a robototechnológie)

Detail študijného programu

Kód: 183856
UIPŠ kód: 2381T49
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Strojnícka fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: inžinier, Ing.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: strojárstvo
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 24.10.2019
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo priznáva právo bez časového obmedzenia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 08.07.2021
Číslo rozhodnutia: 2021/65:2271-OAC

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 27.09.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/15718:3-A1110
Text rozhodnutia: ŠP_priznanie s ČO_vek garanta_nový
Dátum právoplatnosti: 24.10.2019
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2021
Správa: 03.03.2021
Sprievodný text: Práva priznané s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši 70 rokov (kritérium KSP-A6)
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Strojnícka fakulta
Študijný program: Robotics and robototechnology (robotika a robototechnológie)
Študijný odbor: strojárstvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 08.07.2021
Číslo rozhodnutia: 2021/65:2271-OAC
Text rozhodnutia: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo priznáva právo bez časového obmedzenia
Dátum právoplatnosti: 27.07.2021
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Právo uskutočňovať študijný program bez časového obmedzenia sa priznáva na základe uznesenia výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo č. VR-33/18/2021 zo dňa 8. júla 2021.

Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Strojnícka fakulta
Študijný program: Robotics and robototechnology (robotika a robototechnológie)
Študijný odbor: strojárstvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť