Quality and Safety (kvalita a bezpečnosť)

Detail študijného programu

Kód: 183740
UIPŠ kód: 2386V11
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Strojnícka fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 5
Študijný odbor: strojárstvo
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 24.06.2019
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 15.05.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/11076:9-A1110

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 15.05.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/11076:9-A1110
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 24.06.2019
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Strojnícka fakulta
Študijný program: Quality and Safety (kvalita a bezpečnosť)
Študijný odbor: kvalita produkcie
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť