anglický jazyk a anglofónne kultúry

Detail študijného programu

Kód: 183680
UIPŠ kód: 7357R28
Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta: Pedagogická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: filológia
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 07.04.2019
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 13.03.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/8655:8-A1110

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 13.03.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/8655:8-A1110
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 07.04.2019
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta: Pedagogická fakulta
Študijný program: anglický jazyk a anglofónne kultúry
Študijný odbor: cudzie jazyky a kultúry
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť