Computer-aided mechanical engineering production (počítačová podpora strojárskej výroby)

Detail študijného programu

Kód: 183569
UIPŠ kód: 2305T24
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Strojnícka fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: inžinier, Ing.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: strojárstvo
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 17.09.2018
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 05.09.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/11973:9-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 17.09.2018
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2021
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Strojnícka fakulta
Študijný program: Computer-aided mechanical engineering production (počítačová podpora strojárskej výroby)
Študijný odbor: výrobné technológie
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum právoplatnosti: 30.11.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Strojnícka fakulta
Študijný program: Computer-aided mechanical engineering production (počítačová podpora strojárskej výroby)
Študijný odbor: výrobné technológie
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť