grécky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Detail študijného programu

Kód: 183346
UIPŠ kód: 7329R00
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: filológia
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 26.06.2018
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 104.
Dátum rozhodnutia: 28.05.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/6569:21-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie PaT s ČO (nový ŠP)
Dátum právoplatnosti: 26.06.2018
Výrok AK: nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2021
Správa:
Sprievodný text: Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky boli dňa 1. 3. 2018 doručené pripomienky Univerzity Komenského k vyjadreniu Akreditačnej komisie zverejnenom v uznesení 104.2.1b v zápise zo 104. zasadnutia Akreditačnej komisie. Predmetné pripomienky sa týkali vyjadrenia Akreditačnej komisie k žiadosti Univerzity Komenského v Bratislave o posúdenie jej spôsobilosti uskutočňovať bakalársky študijný program grécky jazyk a kultúra (v kombinácii) uskutočňovaný v dennej forme štúdia. Pracovná skupina Akreditačnej komisie pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy v hodnotiacej správe, ktorá bola podkladom pre rozhodovanie Akreditačnej komisie, uviedla splnenie všetkých stanovených kritérií s odporúčaním priznať vysokej škole predmetné práva. Akreditačná komisia na svojom rokovaní konanom 7. – 8. 2. 2018 prijala uznesenie v ktorom uviedla neplnenie kritéria KSP-A6 (vek garanta translatologického základu) a odporučila zamietnuť vysokej škole žiadosť o priznanie práva. Po oboznámení sa s došlými pripomienkami vysokej školy, boli tieto v súlade s ustanovením § 82 ods. 8 zákona zaslané listom ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 2. 3. 2018 č.: 2018/4183:1-15A0 Akreditačnej komisii spolu s vrátením jej vyjadrenia na dopracovanie odôvodnenia alebo na nové vyjadrenie. Akreditačná komisia sa vecou znova zaoberala na svojom 105. zasadnutí konanom 4. – 5. 5. 2018 v Bratislave. Na predmetnom zasadnutí odhlasovala nové vyjadrenie, ktoré uviedla v uznesení 105.2.1/e príslušného zápisu. V uznesení uviedla, že vysoká škola je spôsobilá uskutočňovať vyššie uvedený študijný program s časovým obmedzením na čas zodpovedajúci štandardnej dĺžke štúdia (nové študijné programy v zmysle § 83 ods. 7 zákona). Na základe uvedeného sa právo priznáva v súlade s odporúčaním a vyjadrením Akreditačnej komisie.
Číslo zasadnutia AK: .
Dátum rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum právoplatnosti: 30.11.2018
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť