angličtina pre preklad v hospodárskej praxi

Detail študijného programu

Kód: 183280
UIPŠ kód: 7330R88
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: filológia
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 24.01.2018
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 08.01.2018
Číslo rozhodnutia: 2017/18112:11-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 24.01.2018
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2021
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Filozofická fakulta
Študijný program: angličtina pre preklad v hospodárskej praxi
Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum právoplatnosti: 30.11.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Filozofická fakulta
Študijný program: angličtina pre preklad v hospodárskej praxi
Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť