bezpečnostný manažment

Detail študijného programu

Kód: 175412
UIPŠ kód: 9245R02
Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 4
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 07.03.2017
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 17.02.2017
Číslo rozhodnutia: 2017-2955/6515:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 07.03.2017
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2021
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Študijný program: bezpečnostný manažment
Študijný odbor: ochrana osôb a majetku
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum právoplatnosti: 30.11.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Študijný program: bezpečnostný manažment
Študijný odbor: ochrana osôb a majetku
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť