Industrial Manufacturing Management

Detail študijného programu

Kód: 136252
UIPŠ kód: 2645V31
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 4
Študijný odbor: strojárstvo
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 30.08.2016
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 28.05.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/6569:11-15A0

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 09.08.2016
Číslo rozhodnutia: 2016-19490/32268:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 30.08.2016
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2020
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Študijný program: Industrial Manufacturing Management
Študijný odbor: priemyselné inžinierstvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 28.05.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/6569:11-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum právoplatnosti: 18.06.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach
Fakulta: Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Študijný program: Industrial Manufacturing Management
Študijný odbor: priemyselné inžinierstvo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť