zváranie

Detail študijného programu

Kód: 11046
UIPŠ kód: 2305T29
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: inžinier, Ing.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: strojárstvo
Jazyky poskytovania:
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 14.09.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Skončenie platnosti_odňaté právo
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 31.03.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/6391:2-15A0

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 29.11.2011
Číslo rozhodnutia: 2011-19423/47609:2-071
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum právoplatnosti: 16.12.2011
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18811/46635:8-15A0
Text rozhodnutia: Odňatie práva_nepožiadanie v komplexnej akreditácii
Dátum právoplatnosti: 09.11.2015
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 31.03.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/6391:2-15A0
Text rozhodnutia: Skončenie platnosti_odňaté právo
Dátum právoplatnosti: 20.04.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť