anglistika a amerikanistika

Detail študijného programu

Kód: 108048
UIPŠ kód: 7366R03
Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: filológia
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 15.02.2016
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 13.01.2016
Číslo rozhodnutia: 2016-8126/426:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 15.02.2016
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2019
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Filozofická fakulta
Študijný program: anglistika a amerikanistika
Študijný odbor: neslovanské jazyky a literatúry
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum právoplatnosti: 30.11.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Filozofická fakulta
Študijný program: anglistika a amerikanistika
Študijný odbor: neslovanské jazyky a literatúry
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť