anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Detail študijného programu

Kód: 107129
UIPŠ kód: 7357T12
Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: filológia
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 13.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 19.09.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/11973:8-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18753/47187:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 13.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Filozofická fakulta
Študijný program: anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Študijný odbor: cudzie jazyky a kultúry
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 19.09.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/11973:8-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum právoplatnosti: 26.09.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Filozofická fakulta
Študijný program: anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Študijný odbor: cudzie jazyky a kultúry
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť