anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Detail študijného programu

Kód: 107127
UIPŠ kód: 7357T14
Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: filológia
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 13.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18753/47187:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 13.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2019
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Filozofická fakulta
Študijný program: anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Študijný odbor: cudzie jazyky a kultúry
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum právoplatnosti: 30.11.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Filozofická fakulta
Študijný program: anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Študijný odbor: cudzie jazyky a kultúry
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť