aplikované mediálne štúdiá

Detail študijného programu

Kód: 107112
UIPŠ kód: 7218T16
Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta masmediálnej komunikácie
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: mediálne a komunikačné štúdiá
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 13.11.2015
Akreditácia do: 31.08.2020
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 8)
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 19.09.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/11973:8-15A0
Požadovaný dátum doručenia správy o opatreniach: 01.03.2020

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 88.
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18753/47187:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 13.11.2015
Výrok AK: spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2019
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 107.
Dátum rozhodnutia: 19.09.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/11973:8-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 8)
Dátum právoplatnosti: 26.09.2018
Výrok AK: spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2020
Správa: 01.03.2020
Sprievodný text: Predmetné právo sa priznáva s vyššie uvedeným časovým obmedzením vzhľadom na plnenie kritérií akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania KSP-B8 (široké vymedzenie predpokladov a podmienok prijímania na štúdium) a KSP-B11 (uplatnenie absolventov v súlade s predpokladaným spôsobom uplatnenia je vymedzené vo veľmi širokom poňatí) v zmysle vyjadrenia Akreditačnej komisie z jej 107. mimoriadneho zasadnutia konaného 13. 8. 2018 v Bratislave. Akreditačná komisia sa k veci vyjadrila vo svojom uznesení 107.2.1 a v prílohe tohto uznesenia. Odkazom na odôvodnenie vyjadrenia Akreditačnej komisie je hodnotiaca správa pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy, ktorá plnenie kritérií posudzovala.

Späť