teória a dejiny štátu a práva

Detail študijného programu

Kód: 106107
UIPŠ kód: 6831V00
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: právo
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Študijný program bol odvodený zo študijného programu: 12476
Prvá akreditácia: 05.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_reakreditácia_predpisy po 1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 31.10.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/17108:4-A1110

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18766-15A0, príloha č. 4
Text rozhodnutia: Priznanie s ČO - vek garanta
Dátum právoplatnosti: 05.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2019
Správa: 28.02.2019
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Študijný program: teória a dejiny štátu a práva
Študijný odbor: teória a dejiny štátu a práva
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 24.05.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/11076:13-A1110
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_po vyhodnotení správy_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 02.07.2019
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Študijný program: teória a dejiny štátu a práva
Študijný odbor: teória a dejiny štátu a práva
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 11.10.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/15718:15-A1110
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_reakreditácia_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 15.10.2019
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Študijný program: teória a dejiny štátu a práva
Študijný odbor: právo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 31.10.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/17108:4-A1110
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_reakreditácia_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 15.11.2019
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Študijný program: teória a dejiny štátu a práva
Študijný odbor: právo
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť