anatómia, histológia a embryológia

Detail študijného programu

Kód: 105371
UIPŠ kód: 5153V00
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 5
Študijný odbor: všeobecné lekárstvo
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 05.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18766-15A0, príloha č. 1
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 05.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2021
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Študijný program: anatómia, histológia a embryológia
Študijný odbor: anatómia, histológia a embryológia
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum právoplatnosti: 30.11.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Študijný program: anatómia, histológia a embryológia
Študijný odbor: anatómia, histológia a embryológia
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť