anatómia, histológia a embryológia

Detail of the study program

Code: 105371
UIPŠ code: 5153V00
University: Univerzita Komenského v Bratislave
Faculty: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Place of study:
Povolené miesta štúdia:
Form of study: externá
Level of study: 3.
Title: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Length of study: 5
Field of study: všeobecné lekárstvo
Languages of provision slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: no
Common study program no
First Accreditation: 05.11.2015
Accreditation to:
Suspension from:
Decision text: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Date of last issued decision: 30.11.2018
Decision number: ex offo

Decisions of the MŠVVaŠ SR

Meeting number AK: 88.
Date of decision: 30.10.2015
Decision number: 2015-18766-15A0, príloha č. 1
Decision text: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Date of receipt: 05.11.2015
Verdict AK: spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Date time limit to: 31.08.2021
Message:
Accompanying text:
Meeting number AK: .
Date of decision: 30.11.2018
Decision number: ex offo
Decision text: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Date of receipt: 30.11.2018
Verdict AK:
Date time limit to:
Message:
Accompanying text:

Back