anglistika a amerikanistika - filozofia

Detail študijného programu

Kód: 103837
UIPŠ kód: 7366R41
Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: filológia , filozofia
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 09.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18826/46421:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 09.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2019
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Filozofická fakulta
Študijný program: anglistika a amerikanistika - filozofia
Študijný odbor: neslovanské jazyky a literatúry
Študijný odbor: 201011
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum právoplatnosti: 30.11.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta: Filozofická fakulta
Študijný program: anglistika a amerikanistika - filozofia
Študijný odbor: neslovanské jazyky a literatúry
Študijný odbor: 201011
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť