anglický jazyk a kultúra - história

Detail študijného programu

Kód: 103093
UIPŠ kód: 7330T53
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: filológia , historické vedy
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 12.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 14.08.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/10524:21-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18820/47345:3-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 12.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Filozofická fakulta
Študijný program: anglický jazyk a kultúra - história
Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo
Študijný odbor: 201072
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 14.08.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/10524:21-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum právoplatnosti: 10.09.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Filozofická fakulta
Študijný program: anglický jazyk a kultúra - história
Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo
Študijný odbor: 201072
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť