bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Detail študijného programu

Kód: 101074
UIPŠ kód: 9216V02
Vysoká škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Fakulta:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 4
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 11.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18751/46486:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 11.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2020
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Fakulta:
Študijný program: bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
Študijný odbor: 803023
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum právoplatnosti: 30.11.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Fakulta:
Študijný program: bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
Študijný odbor: bezpečnostné verejno-správne služby
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť