Environmental Studies

Detail študijného programu

Kód: 100985
UIPŠ kód: 1626R14
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: ekologické a environmentálne vedy
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 05.03.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_reakreditácia_predpisy po 1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 20.12.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/16680:12-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 23.02.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-7211/8650:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 05.03.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
Študijný program: Environmental Studies
Študijný odbor: ochrana a využívanie krajiny
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 20.12.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/16680:12-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_reakreditácia_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 05.02.2019
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
Študijný program: Environmental Studies
Študijný odbor: ochrana a využívanie krajiny
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť