anglický jazyk a anglofónne kultúry

Detail študijného programu

Kód: 100872
UIPŠ kód: 7357V28
Vysoká škola: Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 4
Študijný odbor: filológia
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 30.05.2014
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18761/46611:3-15A0

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 16.05.2014
Číslo rozhodnutia: 2014-7938/23404:4-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 30.05.2014
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta: Filozofická fakulta
Študijný program: anglický jazyk a anglofónne kultúry
Študijný odbor: cudzie jazyky a kultúry
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18761/46611:3-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum právoplatnosti: 18.11.2015
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta: Filozofická fakulta
Študijný program: anglický jazyk a anglofónne kultúry
Študijný odbor: cudzie jazyky a kultúry
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť