Farmácia

Magisterské štúdium v študijnom programe Farmácia charakterizuje vyvážený pomer rozsahov jednotlivých foriem kontaktnej výučby Praktická výučba študentov je špecifická a zahŕňa absolvovanie 6-mesačnej praxe počas štúdia vo výučbových zariadeniach, ako aj vo verejných lekárňach doma i v zahraniční. Záverečné práce sú experimentálneho charakteru. Výsledky výskumu sú počas štúdia prezentované v rámci fakultných a nadnárodných konferencií študentskej vedeckej činnosti. Farmaceutické vzdelávanie vychováva originálneho odborníka, ktorý ako jediný v spoločnosti vie o lieku všetko. Farmaceutická fakulta UK má dlhodobo postavenie lídra farmaceutického vzdelávania v našom regióne. Absolventi, majú rozsiahle vedomosti o osude liečiva v organizme, jeho účinkoch, zdravotných a sociálnych aspektoch používania liekov, ovladajú farmaceutickú technológiu, farmaceutické, chemické, biologické skúšania liekov. Majú praktické zručnosti so širokým uplatnením, nielen v regulovanom povolaní farmaceut, ale aj v lekárenstve, pri výrobe a distribúcii liekov, klinickej praxi alebo farmaceutickom priemysle.Uplatnenie absolventov

Absolventi farmaceutického štúdia nachádzajú uplatnenie na Slovensku a v zahraničí predovšetkým ako lekárnici verejných a nemocničných lekární, klinickí farmaceuti na oddeleniach nemocníc, pracovníci farmaceutických spoločností vo výrobe, výskume a distribúcii liekov, v zdravotných poisťovniach, ďalej ako pracovníci vedeckých, výskumných a kontrolných ústavov a laboratórií, ale aj ako pedagogickí pracovníci na stredných a vysokých školách pri výchove a vzdelávaní študentov s farmaceutickým zameraním. Farmácia patrí medzi regulované odvetvia s najvyššími príjmami a absolventi FaF UK nie sú ohrození absolventskou nezamestnanosťou.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia uchádzača na vysokú školu je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie.

V zmysle ustanovení § 32 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov fakulta požaduje, aby súčasťou materiálov prikladaných k žiadosti o štúdium bol lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu zdravotníckeho povolania farmaceut.

Na magisterský študijný program farmácia uskutočňovaný v slovenskom jazyku budú uchádzači prijatí podľa nasledovných pravidiel:

 a)        každý uchádzač, ktorý získal celkový priemerný prospech v posledných štyroch rokoch štúdia na strednej škole všeobecného, alebo farmaceutického zamerania do 1,100 vrátane a podal si písomnú žiadosť o prijatie na základe tohto bodu.

 b)        každý uchádzač, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v celoštátnom kole olympiády pre žiakov stredných škôl v predmete biológia a chémia podal si písomnú žiadosť o prijatie na základe tohto bodu.

c)        uchádzač neprijatý podľa podmienky uvedenej pod písm. a) alebo písm. b)tohto bodu, v závislosti na umiestnení podľa poradia úspešnosti v Národnej porovnávacej skúške (ďalej len „NPS“) s najlepším výsledkom.

Prestup študenta z inej vysokej školy sa uskutočňuje formou prijímacieho konania v zmysle týchto podmienok a ustanovení § 58 Zákona o vysokých školách (Zákon 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov).Doplňujúce informácie

Prihláška sa podáva elektronicky prostredníctvom systému AIS2, ale musí byť doručená aj v tlačenej podobe spolu s  povinnými prílohami na adresu fakulty do 28. februára 2021. (dôležitá pečiatka pošty)

Uchádzač sa môže na jednej prihláške prihlásiť na magisterský študijný program Farmácia alebo na štúdium obidvoch študijných programov uskutočňovaných na Farmaceutickej fakulte UK (bakalársky študijný program - zdravotnícke a diagnostické pomôcky a magisterský študijný program - farmácia).

Uchádzači, ktorí sa prihlásia len na magisterský študijný program farmácia, musia splniť podmienky na prijatie určené pre magisterský študijný program. Uchádzači, ktorí do prihlášky uvedú viac ako jeden študijný program musia splniť podmienky pre všetky študijné programy, na ktoré sa prihlásili. Tieto výsledky sa prepočítajú podľa kritérií prijímacieho konania na daný študijný program. Ak uchádzač splní podmienky prijatia na viacero študijných programov, bude prijatý na ten z nich, na ktorý sa prihlásil s najvyššou prioritou (v poradí dôležitosti).Podmienky pre zahraničných študentov

Požiadavky na prijatie uchádzačov zo zahraničia na štúdium v magisterskom študijnom programe farmácia vyučovanom v slovenskom jazyku:

 •  Rovnaké podmienky ako slovenskí študenti
  - odporúča sa absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov UK


Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na magisterský študijný program farmácia uskutočňovaný v slovenskom jazyku môže byť prijatý bez prijímacieho konania každý uchádzač, ktorý získal celkový priemerný prospech v posledných štyroch rokoch štúdia na strednej škole všeobecného, alebo farmaceutického zamerania do 1,100 vrátane podal si písomnú žiadosť o prijatie na základe tohto bodu.

Žiadosť o prijatie bez prijímacieho konania musí byť doručená s prihláškou na VŠ, najneskôr však do 28. februára 2021. (dôležitá pečiatka pošty)

Celkový priemerný prospech sa počíta v prípade štvorročných stredných škôl z výročných a polročných vysvedčení za 1. až 3. rok štúdia a za prvý polrok 4. roku štúdia vrátane voliteľných predmetov (nezapočítava sa známka zo správania). Celkový priemerný prospech sa počíta za všetky polroky a celé roky spoločne, nie zvlášť. U absolventov viacročných stredných škôl sa analogicky počítajú známky z posledných štyroch rokov štúdia (v poslednom roku štúdia opäť iba prvý polrok).

Hodnotenie z biológie a chémie sa neberie do úvahy v prípade stredných zdravotných škôl farmaceutického zamerania.

Povinné prílohy pre žiadosť o prijatie bez Národnej porovnávacej skúšky ďalej len „bez NPS“
- žiadosť o prijatie bez NPS - doručená spolu s prihláškou alebo dodatočne najneskôr však do 28. februára 2021
- úradné overené fotokópie vysvedčení zo strednej školy všeobecného alebo farmaceutického zamerania za posledné štyri roky štúdia alebo dokumentu potvrdzujúceho víťazstvo na celoštátnom kole olympiády pre žiakov stredných škôl v predmetoch „biológia“ alebo „chémia“.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.

zodpovedná referentka - Mgr. Adriana Lendvayová

tel: 02/501 17 145

e-mail: studijne@fpharm.uniba.sk, lendvayova@fpharm.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijatie na FaF UK je možné len po absolvovaní prijímacieho konania (tzn. aj prestup študenta z inej vysokej školy sa uskutočňuje formou prijímacieho konania).

FaF UK prijímaciu skúšku neorganizuje. Organizačne NPS zabezpečuje pre FaF UK v akademickom roku 2021/2022 spoločnosť www.scio.cz (bližšie informácie budú každému uchádzačovi zaslané e-mailom po zaevidovaní jeho prihlášky)

Poplatok za prijímacie konanie vo výške 60,-EUR uhradia uchádzači bankovým prevodom na účet fakulty a k prihláške na štúdium priložia potvrdenie o zaplatení.

Povinnou prílohou prihlášky na štúdium študijného programu je lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu príslušného zdravotníckeho povolania.

Podrobné pravidlá prijímacieho konania a užitočné informácie sú uverejnené na stránkach Farmaceutickej fakulty https://www.fpharm.uniba.sk/prijimacky Forma prijímacej skúšky

FaF UK prijímaciu skúšku neorganizuje.  Pre prijatie je uchádzač povinný absolvovať NPS. Testy

NPS pre magistersky študijný program Farmácia sa skladá z:
a) testu z prírodných vied (biológia, chémia)
b) testu všeobecných študijných predpokladov (ďalej len „VŠP“)

Organizačne NPS zabezpečuje spoločnosť, ktorej je zadaná zákazka na realizáciu NPS v súlade s ustanoveniami zákona č. 25/2006  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Test VŠP a test prírodných vied (biológia, chémia) je možné absolvovať v rozmedzí mesiacov december  2020 až máj 2021 (aj opakovane). Z hľadiska prijímacieho konania sa uchádzačovi započítava vždy najlepší výsledok absolvovaného testu.

Výsledok o úrovni študijných predpokladov v určenej oblasti bude mať podobu percentilu. Výsledok testu prírodných vied bude mať v celkovom hodnotení váhu 80 % (biológia a chémia budú mať v rámci výsledku rovnakú váhu, a to 40 % pre každý predmet), výsledok testu VŠP bude mať váhu 20 % (všetky oddiely v rámci tohto testu budú mať rovnakú váhu). Celkové poradie úspešnosti jednotlivých uchádzačov sa stanoví na základe preváženia výsledkov z oboch testov (prírodných vied a VŠP). • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2020 - 28.02.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  20.12.2020 - 31.05.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
250


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania farmaceut (papierová forma, Príloha č. 2 k zákonu č. 578/2004 Z. z. – https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2004/578/20171101_3113332-2.pdf (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 995 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Suma poplatku                     60 €

Číslo účtu:                            7000083012/8180

IBAN:                                    SK 84 8180 0000 0070 0008 3012

Banka:                                  Štátna pokladnica

SWIFT:                                  SUBASKBX

Variabilný symbol:               649003

Správa pre prijímateľa:       meno a priezvisko uchádzača (povinný údaj)

Konštantný symbol:             558


Upozornenie: meno uchádzača je povinný údaj slúžiaci na identifikáciu platby

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Michaela Belešová – belesova4@uniba.sk
Posledná aktualizácia: 26.09.2020 14:18

Upozorniť na neaktuálne údaje