Vysoká škola Danubius

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

So vstupom Slovenska do Európskej únie narastá význam vysokoškolského vzdelávania. Bude rásť dopyt po kvalifikovanej, konkurencieschopnej a jazykovo pripravenej pracovnej sile v každom regióne. Preto a aj v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, v ktorom sa pre oblasť vysokého školstva uvádza, že „Za súčasť diverzifikácie a vytvárania súťaživého prostredia vláda pokladá aj vznik kvalitných súkromných vysokých škôl“, bol schválený zámer založiť súkromnú vysokú školu neuniverzitného typu - Vysokú školu v Sládkovičove (VŠS).

Zriadením tejto vysokej školy sa v regióne Sládkovičovo na Fakulte verejnej politiky a verejnej správy VŠS poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom a magisterskom študijnom programe Verejná politika a verejná správa v študijnom odbore 3.1.7 verejná politika a verejná správa v dennej aj externej forme štúdia. Vytvorili sa podmienky na napĺňanie spoločenskej potreby pracovníkov verejnej správy práve v období po vstupe SR do Európskej únie a podmienky na uspokojovanie záujmu uchádzačov o vysokoškolské štúdium. Nevznikli však nároky na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, pretože škola sa bude financovať sama. Škola bude v súlade so svojím dlhodobým zámerom postupne rozširovať ponuku študijných programov. Zriadením tejto vysokej školy sú v regióne vytvorené aj nové pracovné miesta pre učiteľov, administratívnych a technických pracovníkov školy.

V rámci ŠO Verejná politika a verejná správa sa uskutočňuje príprava odborníkov, ktorí budú pracovať (alebo už pracujú) v oblasti verejnej politiky a verejnej správy, spolupracovať s predstaviteľmi iných sektorov, implementovať zákony, aktívne sa podieľať na ďalšej reforme verejnej správy a jej efektívnom fungovaní, podieľať sa na príprave koncepcií a smerníc vo verejnej politike, a analyzovať koncepcie, reálne politiky a efekty jednotlivých sektorových politík. Absolventi budú schopní pôsobiť vo všetkých zložkách verejnej správy a verejného sektora. Dokážu vykonávať príslušné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia v základných oblastiach na všetkých úrovniach štátnej správy a samosprávy. Absolventi prvého stupňa štúdia budú môcť pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni štúdia v rovnakom alebo príbuznom ŠO. Pedagogickí pracovníci, ktorí pôsobia na fakulte sú domáci vysokoškolskí pedagógovia ako aj odborníci z praxe.

Slovensko prijatím demokratického politického systému, vstupom na medzinárodnú scénu ako samostatný subjekt a krajina, ktorá sa stala súčasťou Európskej únie, potrebuje vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre prácu v orgánoch štátnej správy, verejnej správy a samosprávy.

Fakulta verejne politiky a verejnej správy ponúka získať vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa v dennej aj externej forme štúdia na Vysokej škole v Sládkovičove.

Absolventi študijného programu „Verejná politika a verejná správa“ sú pripravení uplatňovať teóriu verejnej politiky a verejnej správy v spoločenskej praxi. Sú schopní pôsobiť ako odborní pracovníci vo všetkých zložkách verejnej správy a verejného sektora. Dokážu vykonávať príslušné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia v základných oblastiach na všetkých úrovniach štátnej správy a samosprávy. Absolventi získajú teoretické vedomosti zo základných vedných odborov: politológie a sociológie, verejnej správy a ekonómie a právnych disciplín. Cieľom je dosiahnuť poznanie fungovania verejnej správy, ako aj ekonomických princípov a praktických prístupov k výkonu príslušných úkonov pri riešení problémov a prijímaní rozhodnutí vo všetkých základných oblastiach verejnej politiky a verejnej správy. Absolventi získajú potrebné vedomosti o EÚ osobitne v spoločných a verejných politík EÚ.

S cieľom naplniť toto svoje poslanie, fakulta permanentne vyhľadáva nové a efektívne nástroje:

  • zdokonaľovanie študijných programov a ich zamerania podľa požiadaviek spolupracujúcich orgánov verejnej správy;
  • reorganizácia a adaptabilita pedagogického procesu;
  • dôraz na kvalifikačný rast vlastných pracovníkov;
  • rozširovanie medzinárodnej vedeckej a pedagogickej spolupráce;
  • zavádzanie moderných foriem výučby;
  • zapájanie študentov do aktivít v rámci ŠVOČ.

Prijímacie konanie

Verejná politika a verejná správa Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 01.10.2024

Verejná politika a verejná správa Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 01.10.2024

Verejná politika a verejná správa Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 01.10.2024

Verejná politika a verejná správa PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 31.08.2024
Termín skúšky: 01.09.2024 – 30.09.2024

Verejná politika a verejná správa PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.08.2024
Termín skúšky: 01.09.2024 – 30.09.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Bližšie informácie na tel.čísle:031/7732811

Stravovanie

Bližšie informácie na tel.čísle:031/7732811

Jedáleň v priestoroch fakulty.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Svetluša Košická (svetlusa.justusova@vsdanubius.sk)
Posledná aktualizácia: 13.03.2022 19:12

Upozorniť na neaktuálne údaje