Verejná politika a verejná správa

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu „Verejná politika a verejná správa“ sú pripravení uplatňovať teóriu verejnej politiky a verejnej správy v spoločenskej praxi. Sú schopní pôsobiť ako odborní pracovníci vo všetkých zložkách verejnej správy a verejného sektora. Dokážu vykonávať príslušné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia v základných oblastiach na všetkých úrovniach štátnej správy a samosprávy. Absolventi získajú teoretické vedomosti zo základných vedných odborov: politológie a sociológie, verejnej správy a ekonómie a právnych disciplín. Cieľom je dosiahnuť poznanie fungovania verejnej správy, ako aj ekonomických princípov a praktických prístupov k výkonu príslušných úkonov pri riešení problémov a prijímaní rozhodnutí vo všetkých základných oblastiach verejnej politiky a verejnej správy. Absolventi získajú potrebné vedomosti o EÚ osobitne v spoločných a verejných politík EÚ.
V rámci sektorových politík sú absolventi schopní špecializovať sa a rozvíjať jednotlivé sektorové politiky v ich pôsobnosti (najmä politiky regionálneho rozvoja, školskej, zdravotníckej, sociálnej, kultúrnej politiky, politiky v oblasti životného prostredia a pod.). Dokážu analyzovať praktické verejné politiky, sú schopní prijímať rozhodnutia pri riadení pracovných tímov, pripravovať projekt organizácie a jej organizačnej štruktúry. Absolvent môže tiež pôsobiť v oblasti masmédií ako politický analytik a komentátor, spracovávať expertízy a možné scenáre vývoja udalostí.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola Danubius na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie

K prihláške na magisterské štúdium je potrebné doložiť (len záujemcovia z iných škôl):
-overenú fotokópiu diplomu
-vysvedčenie a dodatok k diplomu
-doklad o zaplatení poplatku za prihláškuBez prijímacích skúšok
áno

Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok
Uchádzač sa hlási na štúdium zaslaním prihlášky na zvolenú formu štúdia a zvolený študijný program
Ak je prihláška podaná v elektronickej forme, toto tlačivo musí uchádzač vytlačiť, podpísať a poslať aj s prílohami na adresu fakulty • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2024 - 30.04.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.05.2024 - 01.10.2024

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  30.09.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola Danubius na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Prílohy
 • Vysvedčenie z posledného ročníka (papierová forma)
 • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1478 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1478 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 43 €
elektronická prihláška: 37 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK69 0900 0000 0002 0192 7056
BIC: GIBASKBX
Banka: SLSP - pob. Sládkovičovo
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: ID osoby z AIS2 pri el.prihláške
Špecifický symbol: 311077
popis platby: meno a priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola Danubius na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Svetluša Košická – svetlusa.justusova@vsdanubius.sk
Posledná aktualizácia: 18.12.2023 11:04

Upozorniť na neaktuálne údaje