College DANUBIUS

Faculty of Public Policy and Public Administration

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

So vstupom Slovenska do Európskej únie narastá význam vysokoškolského vzdelávania. Bude rásť dopyt po kvalifikovanej, konkurencieschopnej a jazykovo pripravenej pracovnej sile v každom regióne. Preto a aj v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, v ktorom sa pre oblasť vysokého školstva uvádza, že „Za súčasť diverzifikácie a vytvárania súťaživého prostredia vláda pokladá aj vznik kvalitných súkromných vysokých škôl“, bol schválený zámer založiť súkromnú vysokú školu neuniverzitného typu - Vysokú školu v Sládkovičove (VŠS).

Zriadením tejto vysokej školy sa v regióne Sládkovičovo na Fakulte verejnej politiky a verejnej správy VŠS poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom a magisterskom študijnom programe Verejná politika a verejná správa v študijnom odbore 3.1.7 verejná politika a verejná správa v dennej aj externej forme štúdia. Vytvorili sa podmienky na napĺňanie spoločenskej potreby pracovníkov verejnej správy práve v období po vstupe SR do Európskej únie a podmienky na uspokojovanie záujmu uchádzačov o vysokoškolské štúdium. Nevznikli však nároky na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, pretože škola sa bude financovať sama. Škola bude v súlade so svojím dlhodobým zámerom postupne rozširovať ponuku študijných programov. Zriadením tejto vysokej školy sú v regióne vytvorené aj nové pracovné miesta pre učiteľov, administratívnych a technických pracovníkov školy.

V rámci ŠO Verejná politika a verejná správa sa uskutočňuje príprava odborníkov, ktorí budú pracovať (alebo už pracujú) v oblasti verejnej politiky a verejnej správy, spolupracovať s predstaviteľmi iných sektorov, implementovať zákony, aktívne sa podieľať na ďalšej reforme verejnej správy a jej efektívnom fungovaní, podieľať sa na príprave koncepcií a smerníc vo verejnej politike, a analyzovať koncepcie, reálne politiky a efekty jednotlivých sektorových politík. Absolventi budú schopní pôsobiť vo všetkých zložkách verejnej správy a verejného sektora. Dokážu vykonávať príslušné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia v základných oblastiach na všetkých úrovniach štátnej správy a samosprávy. Absolventi prvého stupňa štúdia budú môcť pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni štúdia v rovnakom alebo príbuznom ŠO. Pedagogickí pracovníci, ktorí pôsobia na fakulte sú domáci vysokoškolskí pedagógovia ako aj odborníci z praxe.

Slovensko prijatím demokratického politického systému, vstupom na medzinárodnú scénu ako samostatný subjekt a krajina, ktorá sa stala súčasťou Európskej únie, potrebuje vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre prácu v orgánoch štátnej správy, verejnej správy a samosprávy.

Fakulta verejne politiky a verejnej správy ponúka získať vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa v dennej aj externej forme štúdia na Vysokej škole v Sládkovičove.

Absolventi študijného programu „Verejná politika a verejná správa“ sú pripravení uplatňovať teóriu verejnej politiky a verejnej správy v spoločenskej praxi. Sú schopní pôsobiť ako odborní pracovníci vo všetkých zložkách verejnej správy a verejného sektora. Dokážu vykonávať príslušné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia v základných oblastiach na všetkých úrovniach štátnej správy a samosprávy. Absolventi získajú teoretické vedomosti zo základných vedných odborov: politológie a sociológie, verejnej správy a ekonómie a právnych disciplín. Cieľom je dosiahnuť poznanie fungovania verejnej správy, ako aj ekonomických princípov a praktických prístupov k výkonu príslušných úkonov pri riešení problémov a prijímaní rozhodnutí vo všetkých základných oblastiach verejnej politiky a verejnej správy. Absolventi získajú potrebné vedomosti o EÚ osobitne v spoločných a verejných politík EÚ.

S cieľom naplniť toto svoje poslanie, fakulta permanentne vyhľadáva nové a efektívne nástroje:

  • zdokonaľovanie študijných programov a ich zamerania podľa požiadaviek spolupracujúcich orgánov verejnej správy;
  • reorganizácia a adaptabilita pedagogického procesu;
  • dôraz na kvalifikačný rast vlastných pracovníkov;
  • rozširovanie medzinárodnej vedeckej a pedagogickej spolupráce;
  • zavádzanie moderných foriem výučby;
  • zapájanie študentov do aktivít v rámci ŠVOČ.

Admission procedure

Public Policy and Public Administration Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 01.05.2024 – 01.10.2024

Public Policy and Public Administration Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 01.05.2024 – 01.10.2024

Public Policy and Public Administration Bc., external

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 01.05.2024 – 01.10.2024

Public Policy and Public Administration PhD., external

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination: 01.09.2024 – 30.09.2024

Public Policy and Public Administration PhD., full-time

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination: 01.09.2024 – 30.09.2024

Accommodation and boarding

Accomodation

Bližšie informácie na tel.čísle:031/7732811

Boarding

Bližšie informácie na tel.čísle:031/7732811

Jedáleň v priestoroch fakulty.

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Svetluša Košická (svetlusa.justusova@vsdanubius.sk)
Last update: 13.03.2022 19:12

Draw attention to not topical data