Comenius University Bratislava

Faculty of Management

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

About Faculty

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Presentation About Faculty of Management

Univerzita Komenského v Bratislave je v súčasnosti najstaršou a najväčšou univerzitou na Slovensku. Jej vznik v roku 1919 mal mimoriadny význam pre rozvoj kultúry, vedy a vzdelanosti na Slovensku. Táto univerzita po prvý krát v dejinách vytvorila pre slovenských študentov možnosť získať vysokoškolské vzdelanie v rodnom jazyku. Počas jej doterajšej existencie získalo na nej akademické tituly desiatky tisícov absolventov a stala sa vskutku národnou univerzitou s významným medzinárodným uznaním. V súčasnosti na nej študuje približne 30 000 študentov v rôznych študijných odboroch a formách štúdia.

Základným poslaním Univerzity Komenského je rozvíjať a šíriť vzdelanosť a starať sa o jej hlboké pochopenie, pričom ako vedecká inštitúcia činí tak tvorivým vedeckým výskumom, ktorým otvára nové horizonty vo vede i vo vzdelávaní.

Fakulta managementu je jednou z trinástich fakúlt Univerzity Komenského (Lekárska fakulta v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Farmaceutická fakulta, Právnická fakulta, Filozofická fakulta, Prírodovedecká fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Fakulta telesnej výchovy a športu, Pedagogická fakulta, Fakulta managementu, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta).

Fakulta managementu bola vytvorená v roku 1991 a do histórie vysokého školstva na Slovensku sa zapísala tým, že bola prvou fakultou, ktorá sa špecializovala na výučbu manažmentu a začala pôsobiť v študijnom odbore manažment. Zámerom jej zakladateľov bolo vytvoriť na Slovensku fakultu, ktorá by výučbu v študijnom odbore manažment zabezpečovala takým spôsobom ako vo svete uznávané Business Schools, ktoré pôsobia na zahraničných univerzitách.

Poslaním Fakulty managementu UK je pripravovať kvalitných a konkurencieschopných absolventov, ktorí sú schopní pracovať v tímoch alebo zastávať manažérske pozície v organizáciách rôzneho typu a zamerania na základe nadobudnutých najnovších poznatkov z teórie manažmentu, k rozvíjaniu ktorej fakulta prispieva svojou vlastnou vedecko-výskumnou činnosťou.

V rámci prijatej stratégie fakulta deklaruje svoj zámer pokračovať v doterajšom vývoji a úspešnom pôsobení v študijnom odbore manažment a ako integrálna súčasť Univerzity Komenského prispievať k jej rozvoju ako „výskumnej univerzity“. Úzke prepojenie pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, spolu s rozvíjaním kontaktov s manažérskou praxou, vníma ako účinnú cestu k presadzovaniu trendov budovania znalostnej spoločnosti.

Úspechy, ktoré dosahuje Fakulta managementu hlavne z pohľadu hodnotenia vedomostí a schopností jej absolventom nezávislými ratingovými agentúrami a manažérskou praxou sú založené na snahe uplatňovať nové a netradičné formy a metódy výučby, ktoré sa prioritne sústreďujú na rozvíjanie tvorivých schopností, pružnosti a prispôsobivosti jej študentov a absolventov. V rámci študijného odboru manažment sa kladie dôraz na analyticko-syntetické techniky, komunikačné schopnosti a zručnosti a nové trendy v teórii a praxi manažmentu.

V súlade s Bolonskou deklaráciou fakulta rozvíja bakalárske, magisterské i doktorandské štúdium a podporuje programy mobility študentov uplatňovaním kreditového systému. V bakalárskom i magisterskom stupni štúdia má akreditované študijné programy manažment a medzinárodný manažment a v doktorandskom štúdiu študijné programy manažment a podnikový manažment. Vo všetkých svojich študijných programoch podporuje výučbu v anglickom jazyku a študijný program medzinárodný manažment ponúka vo francúzskej aj nemeckej verzii.

Absolventi fakulty nachádzajú uplatnenie v domácich, zahraničných i nadnárodných spoločnostiach, v poradenských firmách, verejnom sektore a ďalších inštitúciách. Nadobudnuté vedomosti a schopnosti im vytvárajú dôležitú konkurenčnú výhodu pri obsadzovaní atraktívnych pozícií a prejavujú sa v ich kariérnom raste. Napriek tomu, že prví absolventi ukončili štúdium na fakulte iba pred desiatimi rokmi, mnohí z nich už zastávajú dôležité pozície v manažérskej praxi, sú známymi osobnosťami v bankovej a finančnej sfére alebo úspešne pôsobia na univerzitách.

Všetky doterajšie výsledky a úspechy vnímame ako dôsledok spolupráce učiteľov a študentov, ako i rozvíjania vzťahov s absolventmi a ďalšími dôležitými partnermi. Naším spoločným želaním je pokračovať v úspešnom rozvoji fakulty a zvyšovaní kvality jej činnosti.

Admission procedure

Manažment Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2024
Deadline of examination: – 31.07.2024

Manažment Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.05.2024
Deadline of examination: – 31.07.2024

Medzinárodný manažment Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.05.2024
Deadline of examination: – 25.06.2024

Accommodation and boarding

Accomodation

https://mlyny.uniba.sk/

Boarding

Fakulta managementu UK má vo svojich priestoroch jedáleň, kaviareň a oddychovú ("chill- out") zónu v "zelenej" budove (Odbojárov 10) v suteréne, kde študentov čakajú pohodlné gauče a príjemná atmosféra.

Vysokoškolské mesto - Mlyny UK poskytuje možnosť stravovania v dvoch moderných jedálňach - Eat & Meet (átriové domky blok C/D) a Venza (átriové domky blok V). V areáli sa nachádza aj množstvo bistier, reštaurácií, nákupné centrum, pizzeria, kaviarne a čajovňa.

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Martin Jamroškovič (jamroskovic2@uniba.sk)
Last update: 05.10.2023 11:51

Draw attention to not topical data