Zmapované školstvo Slovákov žijúcich v zahraničí

23.09.2019

A

Ako sa v dejinách vyvíjalo školstvo zahraničných Slovákov, aký význam malo pre nich vzdelávanie v materinskom jazyku, akým výzvam a úskaliam v súčasnosti čelí vzdelávanie v prostredí Slovákov žijúcich na Dolnej zemi, ale aj ako sa vyučuje slovenčina v Poľsku, na Ukrajine či v Západnej Európe sú iba niektoré témy, ktoré odzneli na medzinárodnej konferencii Slovenské národnostné školstvo a zachovanie národnostného povedomia v krajinách strednej, južnej a východnej Európy.

Konferencia sa uskutočnila 6.-7. septembra 2019 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici v organizácii Spoločnosti pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácii slovenských pedagógov v Srbsku, Metodického pedagogického centra Slovákov v Maďarsku a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V mene organizátora vyše 50 účastníkov konferencie v úvode pozdravil Pavel Hlásnik, predseda Spoločnosti pre edukáciu a kultúru v Nadlaku. Slávnostné príhovory mali Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pán Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pán Michal Kottman z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, pán Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Blanka Snopková, riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Konferencia sa konala pod záštitou Ľubomíra Petráka, predsedu Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Národnej rady Slovenskej republiky.

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský  vo svojom príhovore  vyjadril poďakovanie všetkým zamestnancom, bývalým aj súčasným, ktorí sa venujú tejto problematike prostredníctvom Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB. „Nie sú to len vzdelávacie aktivity pre základné a stredné školy v zahraničí s vyučovacím jazykom  slovenským,   didaktická a metodická pomoc učiteľom, ktorí pôsobia na týchto školách, ale aj vedecké a publikačné aktivity zamerané na túto problematiku,“ uviedol rektor.

Svoje príspevky na konferencii predstavili odborníci z oblasti školstva z Poľska, Rumunska, zo Srbska, z Chorvátska, Maďarska, Anglicka, Ukrajiny, Česka, Írska a iných krajín sveta, ako aj odborníci zo Slovenska. Odzneli tu príspevky ako sú národnostná identita v systéme slovenského školstva, purilingválne prístupy vo vyučovaní materinského jazyka, perspektívy národnostnej inštitúcie v 21. storočí, združovanie vzdelávacích centier v Anglicku, slovenčina na vysokých školách v Srbsku, stav a perspektívy vyučovania slovenského jazyka v Zakarpatsku, súčasný stav učebníc pre slovenské školy v Rumunsku a mnohé iné.

K rozvoju vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí prispievajú najmä Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Svojimi vzdelávacími aktivitami zdokonaľovanie krajanov už roky podporujú aj inštitúcie na Slovensku, ako sú Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave, Studia Academica Slovaca v Bratislave, či Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

Katarína Mosnáková Bagľašová

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Zdroj: https://www.umb.sk/aktuality/zmapovane-skolstvo-slovakov-zijucich-v-zahranici.html