Záujem o štipendium 9000 eur bol aj tento rok vysoký

17.11.2023

Slovensku na talentoch záleží. Ministerstvo školstva cez Plán obnovy a odolnosti SR podporuje a motivuje študentov zostať študovať na Slovensku. Vďaka štipendiu „Študujem doma, Slovensko ma odmení.“ môžu študenti získať 9000 eur. V druhom ročníku štipendijnej schémy sa celkovo prihlásilo 4502 uchádzačov. Pre akademický rok 2023/2024 bolo úspešne priznaných 1550 štipendií.

Štipendijná schéma zaujala aj tento rok trojnásobne vyšší počet maturantov, ako je voľných štipendií. O štipendium sa mohli uchádzať aktuálni maturanti, ktorí sa rozhodli ostať študovať na slovenskej vysokej škole. Uchádzači si mohli počas júna a júla podať žiadosť o štipendium elektronicky prostredníctvom webstránky https://stipendia.portalvs.sk/.

Cieľom štipendijnej podpory je motivovať kvalitných a talentovaných študentov, aby zostali študovať na slovenských vysokých školách a mohli tak posúvať dopredu seba aj Slovensko.    Štipendium v celkovej výške 9 000 € mohol získať študent, ktorý ukončil strednú školu maturitnou skúškou. Podmienkou je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium.

V druhom ročníku štipendijnej schémy sa celkovo prihlásilo 4502 uchádzačov, pričom do skupiny najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov bolo podaných 3894 žiadostí. V rámci skupiny nadpriemerní študenti zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo špecifických znevýhodnených skupín bolo podaných 608 žiadostí.

Pre akademický rok 2023/2024 bolo úspešne priznaných 1550 štipendií. V skupine najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov bolo pridelených 1091 štipendií. V skupine nadpriemerní študenti zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo špecifických znevýhodnených skupín to bolo ďalších 459 štipendií.

Rezort školstva v spolupráci s vysokými školami preveril a vyhodnotil všetky doručené žiadosti. Študenti boli o výsledku informovaní prostredníctvom ich osobného profilu a taktiež mailovou komunikáciou.   

„Momentálne intenzívne pracujeme na ďalších krokoch, predovšetkým na podpísaní zmlúv s vysokými školami a zaslaní finančných prostriedkov. Po odsúhlasení a podpísaní zmlúv vysokými školami bude zabezpečený prevod prostriedkov na vysoké školy. Následne vysoké školy štipendistom vydajú rozhodnutia o udelení štipendií,“ informuje štátny tajomník Róbert Zsembera.

Vyplácanie štipendií budú zabezpečovať vysoké školy podľa svojich vnútorných predpisov a procesov. Úspešní štipendisti získali finančnú podporu v celkovej výške 9 000 EUR na 3 roky bakalárskeho štúdia v prípade, ak nedôjde k porušeniu niektorej z podmienok na udržanie štipendia. V jednom akademickom roku tak budú štipendisti podporení sumou 3 000 EUR. Štipendium im bude vyplácané vysokou školou vždy spätne na mesačnej báze za mesiace september až jún vo výške 300 EUR. Štipendistom budú v prvej dávke štipendia zároveň naraz vyplatené všetky finančné prostriedky, na ktoré im od septembra vznikol nárok.