Výskum pokročilých metód umelej ventilácie pľúc a inhalácie vzácnych plynov

06.07.2021

Počas pandémie Covid-19 výrazne stúpol význam nových účinnejších metód umelej ventilácie pľúc (UVP) pretože sa ukázalo, že niektoré doteraz používané metódy a odporúčania môžu byť pre pacientov dokonca škodlivé.

Aj keď účinnejšie ventilačné metódy na Slovensku už existujú a sú dostupné, zatiaľ ich vie používať iba málo lekárov. Preto je mimoriadne dôležité, aby si potrebné vedomosti osvojilo čo najviac odborníkov, ktorí budú mať na starosti ventiláciu pacientov. Je tiež nevyhnutné organizovať vzdelávanie, v súčasnosti hlavne prostredníctvom webinárov, vypracovávať nové odporúčania a zásady pre vedenie UVP ako aj pokračovať vo vývoji nových ventilačných postupov a metód.

Slovenská republika má možnosť vďaka pracovníkovi Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UJPŠ LF a VÚSCH, a.s. doc. MUDr. Pavlovi Törökovi, PhD. a jeho dlhoročnému výskumu, ktorý umožnil vznik unikátnych pľúcnych ventilátorov Chirana Aura s metódou PMLV, zachrániť aj tých pacientov, ktorí, by ináč neprežili.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podala nedávno výskumný projekt „Návrh a implementácia pokročilých metód umelej pľúcnej ventilácie a diagnostiky pri Covid-19 s možnosťou ich rýchleho osvojenia“ (IPMVCov) ako reakciu na výzvu vyhlásenú Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR na riešenie následkov pandémie Covid-19.

V projekte ponúkajú jeho riešitelia zdokonalené originálne ventilačné metódy, prístroje pre nácvik bežných aj pokročilých metód UVP, ako aj spôsob praktického využitia metódy (ultra fast PCR), ktorá by dokázala poskytnúť výsledok testu na prítomnosť Covid-19 do 8 minút. Robotizovaný systém by bol schopný otestovať až 100 tisíc vzoriek za zmenu pri oveľa nižších nákladoch na chemikálie a spotrebný materiál ako doteraz. V oblasti vzdelávania lekárov VYMUVEP ponúka webináre, ako správne ventilovať pacientov pomocou na Slovensku dostupných pľúcnych ventilátorov a doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., ako hlavný odborník MZ SR pre odbor anestéziológia a intenzívna medicína už vydal nové usmernenie a metodiku liečby pacientov s Covid-19, ktorá reflektuje najnovšie poznatky a na tvorbe ktorých spolupracovali členovia výskumného tímu VYMUVEP. 

Je veľmi žiaduce, aby sa za podpory MZSR skúsenosti, znalosti a informácie, ktorými disponuje tím VYMUVEP na UPJŠ LF v Košiciach, dostali čo najskôr tam kde ich potrebujú pre zabezpečenie úspešnej ventilácie pacientov. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať na čísle +421 905 611454, alebo e-mailom na viliam.donic@upjs.sk


Medzi zakladateľov a kľúčové osobnosti laboratória VYMUVEP na UPJŠ LF v Košiciach patria:

1. Doc. MUDr. Pavol Török, PhD., autor vo svete unikátnej metódy viac hladinovej UVP s premenlivým tlakom, časom a prietokom dýchacích plynov (PMLV). Bola úspešne nasadená pri SARS. Sú ňou vybavené ako jediné na svete všetky slovenské pľúcne ventilátory Chirana Aura, ktorých sa okolo 350 kusov dostalo do našich nemocníc na základe objednávky Slovenskej vlády počas prvej vlny pandémie Covid-19.

2. Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., prodekan UPJŠ LF pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a nelekárske študijné programy, hlavný odborník MZSR pre anestéziológiu a intenzívnu medicínu, prednosta I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP a UPJŠ LF v Košiciach a viceprezident SSAIM s rozširujúcim sa počtom školiteľov pre nové spôsoby umelej ventilácie pľúc.

3. Prof. MUDr. Viliam Donič, PhD., bývalý prodekan UPJŠ LF pre vedu a výskum, vedúci laboratória VYMUVEP, zakladateľ spánkovej medicíny na Slovensku, garant certifikovaného študijného programu Somnológia na UPJŠ LF, prednosta Ústavu lekárskej fyziológie. Ako jeden z prvých na Slovensku začal neinvazívnu ventilačnú liečbu pacientov s obštrukčným a centrálnym typom spánkového apnoe aplikovaním pozitívneho tlaku cez nazálnu masku do horných dýchacích ciest pomocou  prístrojov CPAP. 

Zdroj: https://www.upjs.sk/aktualne-spravy/23920/