V záhrade s rektorom

24.03.2023

Dňa 22. 03. 2023 sa konalo neformálne stretnutie vedenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici so študentami UMB, ktoré bolo iniciované vedením UMB.

Aj keď názov podujatia naznačoval len stretnutie s rektorom UMB,  doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD., v Záhrade mohli diskutovať študenti aj s prorektorkou pre vzdelávanie, akreditáciu a vnútorný systém kvality, doc. RNDr. Jarmilou Kmeťovou, PhD., MBA, prorektorkou pre stratégiu, internacionalizáciu a medzinárodnú spoluprácu,  doc. Mgr. Ing. Miroslavou Knapkovou, PhD., prorektorom pre vedu a výskum, prof. PhDr. Petrom Teremom, PhD. a riaditeľom Správy účelových zariadení UMB,  Mgr. Jánom Grénerom.

"Diskutovanými témami boli procesy nastávajúcej akreditácie, možnosti získavania a vyhodnocovania efektívnej spätnej väzby na vzdelávací proces a materiálne zabezpečenie štúdia od študentov UMB. Hovorilo sa aj o možnostiach rozvoja ubytovacích zariadení, o vytvorení spoločných komunitných priestorov pre študentov UMB. Prebehla aj debata o zmysluplnom zapojení študentov do chodu UMB, ale aj o ustanovení efektívnych orgánov študentskej samosprávy. Bol otvorený priestor aj pre návrhy na zvýšenie kvality, zvýšenia a zjednodušenia dostupnosti kvalitných študijných zdrojov,"uviedol podpredseda Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Mgr. Matej Šuránek.

Vedenie UMB uvítalo podnetné návrhy od študentov, váži si ich názor a má záujem vytvárať priestor na vzájomnú komunikáciu, preto plánuje pokračovať v organizácii neformálnych stretnutí so študentami na pravidelnej báze.

Zdroj: https://www.umb.sk/aktuality/v-zahrade-s-rektorom.html